This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 15 กันยายน 2563     อ่าน: 51 ครั้ง

สิงหาคม

15


ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ได้กำหนดการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ บ้านบูแมะ หมู่ที่ 2 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้เกษตรกรบ้านบูแมะ มีความรู้ในเรื่องการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับครัวเรือน และในการพัฒนาชุมชน 

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ บ้านบูแมะ หมู่ที่ 2 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อให้เกษตรกรบ้านบูแมะ มีความรู้ในเรื่องการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับครัวเรือน และในการพัฒนาชุมชน 

 


กำหนดการ

 วันที่ 15 สิงหาคม 2563 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
บอระเพ็ด

บอระเพ็ด

เครือฝานเป็นแว่นรับประทานกับน้ำผึ้งแก้ไข้ หรือดองในน้ำผึ้งรับประทานบำรุงกำลัง ใช้เข้ายาร่วมกับเพชรสังฆาต เป็นยารักษาอาการปวดกระดูก หรือทุบแล้วแช่น้ำผสมน้ำผึ้งดื่มแก้หวัด


วัฒนธรรมและลายผ้าทอคะฉิ่น

วัฒนธรรมและลายผ้าทอคะฉิ่น

ชาวคะฉิ่นอพยพจากทางใต้ประเทศทิเบตบริเวณต้นแม่น้ำอิระวดี และยังคงสือทอดวัฒนธรรมไว้อย่างเหนียวแน่น


กระเทียมต้น

กระเทียมต้น

กระเทียมต้นจัดอยู่ในวงศ์ Alliaceae (Amaryllidaceae) มีถิ่นกำเนิดแถบเมดิเตอเรเนียน


ปทุมมาและกระเจียว

ปทุมมาและกระเจียว

ปทุมมาและกระเจียว เป็นพืชสมุนไพรที่คนไทยรู้จักกันมานานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน