This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 15 กันยายน 2563     อ่าน: 53 ครั้ง

สิงหาคม

29


ชื่อโครงการ

 โครงการจัดการองค์ความรู้งานพัฒนา สำนักพัฒนา

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการจัดการองค์ความรู้งานพัฒนา สำนักพัฒนาได้มีการหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ถอดบทเรียนกระบวนการวิเคราะห์และสรุปงานพัฒนาพื้นที่สูงเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมแอท นาธา เชียงใหม่ ชิค จังเกิล อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้ความรู้ พัฒนาทักษะ แลกเปลี่ยนเทคนิคและประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ สรุป และน้ำเสนอประเด็น/ผลงานที่สำคัญให้กับกลุ่มนักวิชาการประจำพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการเพื่อการทำงานพัฒนาพื้นที่สูงให้บรรลุตามเป้าหมายร่วมกันระหว่างลุ่มน้ำ/พื้นที่

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมแอท นาธา เชียงใหม่ ชิค จังเกิล อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อให้ความรู้ พัฒนาทักษะ แลกเปลี่ยนเทคนิคและประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ สรุป และน้ำเสนอประเด็น/ผลงานที่สำคัญให้กับกลุ่มนักวิชาการประจำพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการเพื่อการทำงานพัฒนาพื้นที่สูงให้บรรลุตามเป้าหมายร่วมกันระหว่างลุ่มน้ำ/พื้นที่

 


กำหนดการ

 วันที่ 29-30 สิงหาคม 2563

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
เสาวรส

เสาวรส

เสาวรสเป็นไม้ผลเขตร้อนชนิดเถาเลื้อย สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ตามการใช้ประโยชน์ คือเสาวรสโรงงาน และเสาวรสรับประทานสด


นางพญาเสือโคร่ง

นางพญาเสือโคร่ง

นางพญาเสือโคร่งหรือกำลังเสือโคร่งเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เปลือกสีน้ำตาลเทามีกลิ่นหอมคล้ายการบูร


องุ่น

องุ่น

องุ่นเป็นไม้ผลชนิดเถาเลื้อยที่มีอายุยานานหลายปี สามารถปลูกได้ในสภาพภูมิอากาศหลายแบบ...


ระบบการเพาะปลูกที่ดี (ไม้ผล)

ระบบการเพาะปลูกที่ดี (ไม้ผล)

การปลูกไม้ผลเป็นอาชีพสำคัญ ที่มูลนิธิโครงการหลวงได้ส่งเสริมแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง เพื่อให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน