This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 15 กันยายน 2563     อ่าน: 58 ครั้ง

สิงหาคม

16


ชื่อโครงการ

 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแบบโครงการหลวงเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแบบโครงการหลวงเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูงได้กำหนดการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเรื่อง การแปรรูปของที่ระลึกจากผ้าชนเผ่า ในวันที่ 16 สิงหาคม 2563 ณ ศศช.บ้านห้วยน้ำริน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้กลุ่มหัตถกรรมบ้านห้วยน้ำริน มีทักษะด้านการแปรรูปผ้าชนเผ่าให้มีมูลค่าเพิ่มและสามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 16 สิงหาคม 2563 ณ ศศช.บ้านห้วยน้ำริน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อให้กลุ่มหัตถกรรมบ้านห้วยน้ำริน มีทักษะด้านการแปรรูปผ้าชนเผ่าให้มีมูลค่าเพิ่มและสามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน

 


กำหนดการ

 วันที่ 16 สิงหาคม 2563 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
ภูมิปัญญาการสกัดน้ำมันจากพื้ชท้องถิ่น

ภูมิปัญญาการสกัดน้ำมันจากพื้ชท้องถิ่น

ปัจจุบันภูมิปัญญาในการสกัดน้ำมันเริ่มสูญหายไป เหลือผู้เฒ่าผู้แก่ที่ทำเป็นอยู่ไม่กี่คน และบางส่วนเริ่มเปลี่ยนไปใช้เครื่องจักรสมัยใหม่


รำเพย

รำเพย

เป็นไม้ต้นขนาดเล็กสูง 2-3 เมตร ดอกสีเหลือ สีขาวหรือสีส้ม ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งมีดอกย่อย 3-4 ดอก กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายแยกเป็น 5 แฉก


หางแมว

หางแมว

หางแมว หางกระรอก เขียวพระสุจริต เป็นไม้พุ่มใบเดี่ยว ดอกสีขาวหรือม่วงอ่อน


มะม่วง

มะม่วง

โครงการหลวงส่งเสริมการปลูกมะม่วงที่นำเข้ามาจากต่างประเทศที่ผ่านการวิจัยและให้ผลดี มีคุณภาพให้เกษตรกรปลูกเป็นการค้า 4 พันธุ์ คือ นวลคำ ปาล์มเมอร์ อาร์ทูอีทู เออร์วินระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน