This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 15 กันยายน 2563     อ่าน: 48 ครั้ง

สิงหาคม

6


ชื่อโครงการ

 โครงการเสริมสร้างความเข้มเแข็งของชุมชนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการเสริมสร้างความเข้มเแข็งของชุมชนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงได้มีการหนดการจัดกิจกรรมประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเอง

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเอง

 


กำหนดการ

 วันที่ 6 สิงหาคม 2563 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
ข้าวโพดหวาน

ข้าวโพดหวาน

ข้าวโพดหวานจัดเป็นพืชที่ให้พลังงานสูงและมีปริมาณโปรตีนรองจากถั่วลันเตา ถั่วแขก และกระเทียม นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยธาตุอาหารที่สูง


วัฒนธรรมและลายผ้าทอคะฉิ่น

วัฒนธรรมและลายผ้าทอคะฉิ่น

ชาวคะฉิ่นอพยพจากทางใต้ประเทศทิเบตบริเวณต้นแม่น้ำอิระวดี และยังคงสือทอดวัฒนธรรมไว้อย่างเหนียวแน่น


ไฮเดรนเยีย

ไฮเดรนเยีย

“ไฮเดรนเยีย ช่อชั้น หลากสี พื้นถิ่นไม้หนาวนี้ พรั่งพร้อม งดงามอุทยานที่ ราชพฤกษ์ ขาวม่วงชมพูล้อม อีกฟ้างามตา”


ระบบการเพาะปลูกที่ดี (ไม้ผล)

ระบบการเพาะปลูกที่ดี (ไม้ผล)

การปลูกไม้ผลเป็นอาชีพสำคัญ ที่มูลนิธิโครงการหลวงได้ส่งเสริมแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง เพื่อให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน