This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 15 ตุลาคม 2563     อ่าน: 24 ครั้ง

ตุลาคม

21


ชื่อโครงการ

 โครงการจัดทำแผนชุมชนในพื้นที่ดครงการพัฒนาพื้นที่นสูงแบบโครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการจัดทำแผนชุมชนในพื้นที่ดครงการพัฒนาพื้นที่นสูงแบบโครงการหลวงได้กำหนดการจัดกิจกรรมจัดเวทีชุมชนเพื่อทบทวนแผนชุมชน และประชาคมแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ บ้านอาแบ หมู่ที่ 7 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 

 


วัตถุประสงค์

  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำแผนและขับเคลื่อนแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการ และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ บ้านอาแบ หมู่ที่ 7 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำแผนและขับเคลื่อนแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการ และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

 


กำหนดการ

 วันที่ 21 ตุลาคม 2563 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
บอระเพ็ด

บอระเพ็ด

เครือฝานเป็นแว่นรับประทานกับน้ำผึ้งแก้ไข้ หรือดองในน้ำผึ้งรับประทานบำรุงกำลัง ใช้เข้ายาร่วมกับเพชรสังฆาต เป็นยารักษาอาการปวดกระดูก หรือทุบแล้วแช่น้ำผสมน้ำผึ้งดื่มแก้หวัด


พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 1

พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 1

กันภัยมหิดลเป็นไม้ประจำถิ่นของไทยเพียงแห่งเดียว ซึ่งพบครั้งแรกโดยอาจารย์เกษม จันทรประสงค์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรายุพิน จันทรประสงค์ (เจิมศิริวัฒน์) ที่น้ำตกไทรโยคน้อย จังหวัดกาญจนบุรี


ไฮเดรนเยีย

ไฮเดรนเยีย

พืชสกุลไฮเดรนเยีย (Hydrengea macophylla) มีอยู่ด้วยกันประมาณ 80 ชนิด ส่วนมากจะเป็นไม้พุ่ม


นางพญาเสือโคร่ง

นางพญาเสือโคร่ง

นางพญาเสือโคร่งหรือกำลังเสือโคร่งเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เปลือกสีน้ำตาลเทามีกลิ่นหอมคล้ายการบูรระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน