This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 8 มกราคม 2564     อ่าน: 53 ครั้ง

มกราคม

5


ชื่อโครงการ

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวงได้กำหนดการจัดประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 5 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการในการปฏิบั้ติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่โครงการหลวง

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 5 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการในการปฏิบั้ติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่โครงการหลวง

 


กำหนดการ

 วันที่ 5 มกราคม 2564 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
เถาวัลย์เปรียง

เถาวัลย์เปรียง

เป็น ไม้เถาเลื้อยใบเดี่ยว ออกเรียงสลับรูปหัวใจ โคนใบปิดปลายใบแหลม เถาแห้งนำมาต้มน้ำดื่ม ช่วยขับปัสวะ


การทอผ้าชนเผ่าลาหู่เชเละหรือมูเซอดำ

การทอผ้าชนเผ่าลาหู่เชเละหรือมูเซอดำ

การทอผ้าของลาหู่เชเละหรือมูเซอดำ มีลักษณะการทอแบบคาดหลัง คล้ายชาวเขาส่วนใหญ่ในประเทศไทย แต่แตกต่างกันในลักษณะการเก็บตะกอ...


การเลี้ยงหมูหลุม

การเลี้ยงหมูหลุม

เกษตรกรบนพื้นที่สูงส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงสุกรไว้เพื่อใช้ประโยชน์ทั้งเพื่อเป็นแหล่งโปรตีน และใช้ร่วมในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ


ผักคาวตอง

ผักคาวตอง

ผักคาวตองเป็นยาสมุนไพรพื้นบ้าน ใช้ในการรักษาโรคที่เกี่ยวกับผิวหนัง แมลงสัตว์กัดต่อย พอกแก้ฝี และขับปัสสาวะระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน