This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 8 มกราคม 2564     อ่าน: 14 ครั้ง

กุมภาพันธ์

16


ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อใช้สอยในครัวเรือน และการอนุรักษ์ทาัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อใช้สอยในครัวเรือน และการอนุรักษ์ทาัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดการจัดกิจกรรมสนับสนุนการทีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก (บ่อพวง) ครั้งที่ 1  ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บ้านทุ่งหลวง ศูนย์ฯ ทุ่งหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บ้านปูเลย ศูนย์ฯ วัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก (บ่อพวง) เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดื่อดร้อนของประชาชนในพื้นที่ให้สามารถมีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคและมีแหล่งกักเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตร

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บ้านทุ่งหลวง ศูนย์ฯ ทุ่งหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บ้านปูเลย ศูนย์ฯ วัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก (บ่อพวง) เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดื่อดร้อนของประชาชนในพื้นที่ให้สามารถมีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคและมีแหล่งกักเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตร

 


กำหนดการ

 วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บ้านทุ่งหลวง ศูนย์ฯ ทุ่งหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บ้านปูเลย ศูนย์ฯ วัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
แกงแค

แกงแค

แกงแคเป็นอาหารภาคเหนือที่นิยมกันมากชนิดหนึ่ง เป็นแกงรวมผักหลายชนิด มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ผักที่ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามฤดูกาล


รำเพย

รำเพย

เป็นไม้ต้นขนาดเล็กสูง 2-3 เมตร ดอกสีเหลือ สีขาวหรือสีส้ม ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งมีดอกย่อย 3-4 ดอก กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายแยกเป็น 5 แฉก


บอระเพ็ด

บอระเพ็ด

เครือฝานเป็นแว่นรับประทานกับน้ำผึ้งแก้ไข้ หรือดองในน้ำผึ้งรับประทานบำรุงกำลัง ใช้เข้ายาร่วมกับเพชรสังฆาต เป็นยารักษาอาการปวดกระดูก หรือทุบแล้วแช่น้ำผสมน้ำผึ้งดื่มแก้หวัด


หางแมว

หางแมว

หางแมว หางกระรอก เขียวพระสุจริต เป็นไม้พุ่มใบเดี่ยว ดอกสีขาวหรือม่วงอ่อนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน