This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 14 มกราคม 2564     อ่าน: 59 ครั้ง

มกราคม

17


ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ได้กำหนดการัจัดกิจกรรมการตรวจประเมินภายในระบบ GAP กาแฟ ในวันที่ 17-18 มกราคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อตรวจประเมินการปฏิบัติงานของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟภายใต้ระบบ GAP ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 17-18 มกราคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อตรวจประเมินการปฏิบัติงานของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟภายใต้ระบบ GAP ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

 


กำหนดการ

 วันที่ 17-18 มกราคม 2564 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
กีวีฟรุต

กีวีฟรุต

กีวีฟรุตเป็นไม้ผลเขตหนาว อยู่ในวงค์ Actinidiaceae ถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบตอนเหนือของหุบเขาแยงซี


แรดิชิโอ

แรดิชิโอ

แรดิชชิโอเป็นผักในตระกูลผักกาดหอม ลักษณะรูปทรงคล้ายกะหล่ำ


ระบบการเพาะปลูกที่ดี (ไม้ผล)

ระบบการเพาะปลูกที่ดี (ไม้ผล)

การปลูกไม้ผลเป็นอาชีพสำคัญ ที่มูลนิธิโครงการหลวงได้ส่งเสริมแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง เพื่อให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืน


มะม่วง

มะม่วง

โครงการหลวงส่งเสริมการปลูกมะม่วงที่นำเข้ามาจากต่างประเทศที่ผ่านการวิจัยและให้ผลดี มีคุณภาพให้เกษตรกรปลูกเป็นการค้า 4 พันธุ์ คือ นวลคำ ปาล์มเมอร์ อาร์ทูอีทู เออร์วินระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน