This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 14 มกราคม 2564     อ่าน: 54 ครั้ง

มกราคม

12


ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดินบนพื้นที่สูง

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดินบนพื้นที่สูงได้กำหนดการจัดฝึกอบรมและสาธิตเรื่อง การทำปุ๋ยหมักและวัสดุปรับปรุงดิน ในวันที่ 12 มกราคม 2564 ณ  แปลงเรียนรู้ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการสาธิตการทำปุ๋ยหมักและวัสดุปรับปรุงดิน และเพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญของปรับปรุงบำรุงดินก่อนทำการเพาะปลูก

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 12 มกราคม 2564 ณ  แปลงเรียนรู้ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการสาธิตการทำปุ๋ยหมักและวัสดุปรับปรุงดิน และเพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญของปรับปรุงบำรุงดินก่อนทำการเพาะปลูก

 


กำหนดการ

 วันที่ 12 มกราคม 2564 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
สารภี

สารภี

เป็นไม้ต้นขนาดกลาง ดอกสีขาว ออกเป็นดอกเดี่ยวหรือช่อแบบช่อกระจุกตามกิ่ง ดอกย่อย 7-9 ดอก ผลแก่สีเหลืองมีรสหวานอ่อนๆ


เถาวัลย์เปรียง

เถาวัลย์เปรียง

เป็น ไม้เถาเลื้อยใบเดี่ยว ออกเรียงสลับรูปหัวใจ โคนใบปิดปลายใบแหลม เถาแห้งนำมาต้มน้ำดื่ม ช่วยขับปัสวะ


พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 1

พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 1

กันภัยมหิดลเป็นไม้ประจำถิ่นของไทยเพียงแห่งเดียว ซึ่งพบครั้งแรกโดยอาจารย์เกษม จันทรประสงค์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรายุพิน จันทรประสงค์ (เจิมศิริวัฒน์) ที่น้ำตกไทรโยคน้อย จังหวัดกาญจนบุรี


เฮมพ์ หรือ กัญชง

เฮมพ์ หรือ กัญชง

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการใช้เส้นใยเฮมพ์เพื่อนำมาแปรรูปและใช้ประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายชนิด แต่เกษตรกรยังไม่สามารถผลิตเส้นใยเฮมพ์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน