This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 14 มกราคม 2564     อ่าน: 50 ครั้ง

มกราคม

28


ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล 

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล ได้กำหนดการจัดกิจกรรมอบรมเกษตรกรและรณรงค์ปรับปรุงคุณภาพผลผลิตเสาวรสหวาน ในวันที่ 28 มการาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า อ.ปง จ.พะเยา 

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีในการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตเสาวรสหวานแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 28 มการาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า อ.ปง จ.พะเยา 

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีในการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตเสาวรสหวานแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง

 


กำหนดการ

 วันที่ 28 มการาคม 2564

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
พลับ Persimmon

พลับ Persimmon

พลับเป็นพืชที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันออกไปได้มาก สามารถขึ้นได้ดีใน


กุหลาบ

กุหลาบ

กุหลาบเป็นไม้ตัดดอกที่มีการปลูกเป็นการค้าแพร่หลายทั่วโลกมานานแล้ว ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกกุหลาบกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ตาก ฯลฯ


องุ่น

องุ่น

องุ่นเป็นไม้ผลชนิดเถาเลื้อยที่มีอายุยานานหลายปี สามารถปลูกได้ในสภาพภูมิอากาศหลายแบบ...


ซิมบิเดียม

ซิมบิเดียม

ซิมบีเดียมเป็นกล้วยไม้สกุลหนึ่งที่มูลนิธิโครงการหลวงได้นำมาศึกษาการปลูกเลี้ยงบนที่สูงตั้งแต่ พ.ศ.2515 เพื่อศึกษาและทดลองปลูกเลี้ยงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน