This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 14 มกราคม 2564     อ่าน: 49 ครั้ง

มกราคม

14


ชื่อโครงการ

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาด

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดได้กำหนดการจัดประชุมการวิเคราะห์และการวางแผนการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาด้านการตลาดของสถาบันเกษตรกร ในวันที่ 14 มกราคม 2564 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง อ.ปัว จ.น่าน

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อช่วยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อนำไปวางแผน และกำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพและยกระดับของสถาบันเกษตรกรให้เป็นสถาบันเกษตรกรตัวอย่างต่อไป

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 14 มกราคม 2564 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง อ.ปัว จ.น่าน

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อช่วยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อนำไปวางแผน และกำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพและยกระดับของสถาบันเกษตรกรให้เป็นสถาบันเกษตรกรตัวอย่างต่อไป

 


กำหนดการ

 วันที่ 14 มกราคม 2564

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
การเลี้ยงหมูหลุม

การเลี้ยงหมูหลุม

เกษตรกรบนพื้นที่สูงส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงสุกรไว้เพื่อใช้ประโยชน์ทั้งเพื่อเป็นแหล่งโปรตีน และใช้ร่วมในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ


ผักคาวตอง

ผักคาวตอง

ผักคาวตองเป็นยาสมุนไพรพื้นบ้าน ใช้ในการรักษาโรคที่เกี่ยวกับผิวหนัง แมลงสัตว์กัดต่อย พอกแก้ฝี และขับปัสสาวะ


การทอผ้าชนเผ่าลาหู่เชเละหรือมูเซอดำ

การทอผ้าชนเผ่าลาหู่เชเละหรือมูเซอดำ

การทอผ้าของลาหู่เชเละหรือมูเซอดำ มีลักษณะการทอแบบคาดหลัง คล้ายชาวเขาส่วนใหญ่ในประเทศไทย แต่แตกต่างกันในลักษณะการเก็บตะกอ...


พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 5

พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 5

พรรณไม้งามที่มีชื่อเกี่ยวข้องกับพระนามาภิไธย ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีหลายชนิด ในโอกาสนี้จะได้นำเสนออีก 3 ชนิด ได้แก่ โมกราชินี มหาพรหมราชินี และบัว ควีนสิริกิติ์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน