This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 23 กุมภาพันธ์ 2564     อ่าน: 17 ครั้ง

มีนาคม

23


ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอกได้กำหนดการจ้ดฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก มูลนิธิโครงการหลวงเรื่อง การใช้สารเคมีในการป้องกันโรคและแมลงอย่างถูกต้องและปลอดภัยสำหรับไม้ดอก ครั้งที่ 3 ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรคและแมลงที่ถูกต้องรวมทั้งเป็นแนวทางในการลดการใช้สารเคมีและลดต้นทุนในการผลิตของเกษตรกร

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรคและแมลงที่ถูกต้องรวมทั้งเป็นแนวทางในการลดการใช้สารเคมีและลดต้นทุนในการผลิตของเกษตรกร

 


กำหนดการ

 วันที่ 23 มีนาคม 2564

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
ระบบการเพาะปลูกที่ดี (ไม้ผล)

ระบบการเพาะปลูกที่ดี (ไม้ผล)

การปลูกไม้ผลเป็นอาชีพสำคัญ ที่มูลนิธิโครงการหลวงได้ส่งเสริมแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง เพื่อให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืน


วัฒนธรรมและลายผ้าทอคะฉิ่น

วัฒนธรรมและลายผ้าทอคะฉิ่น

ชาวคะฉิ่นอพยพจากทางใต้ประเทศทิเบตบริเวณต้นแม่น้ำอิระวดี และยังคงสือทอดวัฒนธรรมไว้อย่างเหนียวแน่น


พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 6

พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 6

ตอนนี้ขอนำเสนอความงดงามของกล้วยไม้รองเท้านารีพันธุ์ลูกผสมในพระนามสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเทิดพระเกียรติ ให้ได้รู้จัก ร่วมกันส่งเสริม และอนุรักษ์พรรณไม้งามที่ทรงคุณค่าให้อยู่คู่แผ่นดิน และเรื่องราวของพระองค์ท่านสืบต่อไป


ข้าวโพดหวาน

ข้าวโพดหวาน

ข้าวโพดหวานจัดเป็นพืชที่ให้พลังงานสูงและมีปริมาณโปรตีนรองจากถั่วลันเตา ถั่วแขก และกระเทียม นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยธาตุอาหารที่สูงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน