This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 23 กุมภาพันธ์ 2564     อ่าน: 17 ครั้ง

มีนาคม

25


ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอกได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกมูลนิธิโครงการหลวงเรื่อง การใช้สารเคมีในการป้องกันโรคแและุแมลงอย่างถูกต้องและปลอดภัยสำหรับไม้ดอก ครั้งที่่ 4 ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรคและแมลงที่ถูกต้องรวมทั้งเป็นแนวทางในการลดการใช้สารเคมีและลดต้นทุนในการผลิตของเกษตรกร

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรคและแมลงที่ถูกต้องรวมทั้งเป็นแนวทางในการลดการใช้สารเคมีและลดต้นทุนในการผลิตของเกษตรกร

 


กำหนดการ

 วันที่ 25 มีนาคม 2564 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
ไฮเดรนเยีย

ไฮเดรนเยีย

พืชสกุลไฮเดรนเยีย (Hydrengea macophylla) มีอยู่ด้วยกันประมาณ 80 ชนิด ส่วนมากจะเป็นไม้พุ่ม


กีวีฟรุต

กีวีฟรุต

กีวีฟรุตเป็นไม้ผลเขตหนาว อยู่ในวงค์ Actinidiaceae ถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบตอนเหนือของหุบเขาแยงซี


การทอผ้าชนเผ่าลาหู่เชเละหรือมูเซอดำ

การทอผ้าชนเผ่าลาหู่เชเละหรือมูเซอดำ

การทอผ้าของลาหู่เชเละหรือมูเซอดำ มีลักษณะการทอแบบคาดหลัง คล้ายชาวเขาส่วนใหญ่ในประเทศไทย แต่แตกต่างกันในลักษณะการเก็บตะกอ...


แรดิชิโอ

แรดิชิโอ

แรดิชชิโอเป็นผักในตระกูลผักกาดหอม ลักษณะรูปทรงคล้ายกะหล่ำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน