This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 24 มีนาคม 2564     อ่าน: 31 ครั้ง

เมษายน

30


ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพรได้กำหนดการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่เรื่อง การปลูกผักกาดหอมห่อให้มีคุณถาพ ในวันที่ 30 เมษายน 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อ.แม่แจ่ม จ.เขียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ ความเข้าใจในการปลูกผักกาดหอมห่อให้มีคุณภาพและเพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์หให้แก่เกษตรกร 

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 30 เมษายน 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อ.แม่แจ่ม จ.เขียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ ความเข้าใจในการปลูกผักกาดหอมห่อให้มีคุณภาพและเพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์หให้แก่เกษตรกร 

 


กำหนดการ

 วันที่ 30 เมษายน 2564 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
กัลปพฤกษ์

กัลปพฤกษ์

ชื่อท้องถิ่น : ชัยพฤกษ์(กลาง)/ เปลือกขม (ปราจีนบุรี) ชื่อสามัญ : Wishing tree/ Pink shower/ Pink Cassia เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดขอนแก่น


พลับ Persimmon

พลับ Persimmon

พลับเป็นพืชที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันออกไปได้มาก สามารถขึ้นได้ดีใน


แรดิชิโอ

แรดิชิโอ

แรดิชชิโอเป็นผักในตระกูลผักกาดหอม ลักษณะรูปทรงคล้ายกะหล่ำ


สะแตติส เพอริซิอาย

สะแตติส เพอริซิอาย

สะแตติส เพอริซิอาย (Limonium spp.) เป็นไม้ตัดดอกที่มีสีสันที่สวย มีจุดเด่นเฉพาะตัว คือสามารถตัดขายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน