This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 25 มีนาคม 2564     อ่าน: 32 ครั้ง

เมษายน

30


ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอราบิก้า 

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอราบิก้า ได้กำหนดการจัดประชุมเรื่อง ติดตามงานระบบประกันคุณภาพการปลูกกาแฟอราบิก้าภายใต้มาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 30 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมผลิตผล.โครการหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมได้รับทราบแผนและผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาของการดำเนินงานวิจัย และเพื่อติดตามงานและจัดทำแผนการรับรองระบบประกันคุณภาพกาแฟอราบิก้าโครงการหลวงในปี 2563/2564

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 30 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมผลิตผล.โครการหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อให้นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมได้รับทราบแผนและผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาของการดำเนินงานวิจัย และเพื่อติดตามงานและจัดทำแผนการรับรองระบบประกันคุณภาพกาแฟอราบิก้าโครงการหลวงในปี 2563/2564

 


กำหนดการ

 วันที่ 30 เมษายน 2564 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 1

พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 1

กันภัยมหิดลเป็นไม้ประจำถิ่นของไทยเพียงแห่งเดียว ซึ่งพบครั้งแรกโดยอาจารย์เกษม จันทรประสงค์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรายุพิน จันทรประสงค์ (เจิมศิริวัฒน์) ที่น้ำตกไทรโยคน้อย จังหวัดกาญจนบุรี


พีช (Peach) และเนคทารีน (Nectarine)

พีช (Peach) และเนคทารีน (Nectarine)

พีชเป็นไม้ผลเขตหนาวประเภทรับประทานผลสด จะผลิใบปลายฤดูหนาว และออกดอกสีชมพู สวยงามมาก


กุหลาบ

กุหลาบ

กุหลาบเป็นไม้ตัดดอกที่มีการปลูกเป็นการค้าแพร่หลายทั่วโลกมานานแล้ว ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกกุหลาบกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ตาก ฯลฯ


กาแฟอราบิก้า

กาแฟอราบิก้า

กาแฟอราบิก้า (Coffea arabica L.) เป็นพืชเครื่องดื่มที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของโลกชนิดหนึ่งระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน