This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 2 มิถุนายน 2564     อ่าน: 24 ครั้ง

มิถุนายน

18


ชื่อโครงการ

 โครงการจัดการองค์ความรู้งานพัฒนา 

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการจัดการองค์ความรู้งานพัฒนา ได้กำหนดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มชุมชนกันปฏิบัติ (Cop) เรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพนิ่ง การตัดต่อคลิปวิดีโอผ่านมือถือเบื้องต้น เพื่อนำเสนอและการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมกาสะลอง ขึ้น 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตรงกับปัญหาและความต้องการของชุมชนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ และเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติให้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานและเผยแพร่ให้กับผู้อื้่น

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมกาสะลอง ขึ้น 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตรงกับปัญหาและความต้องการของชุมชนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ และเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติให้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานและเผยแพร่ให้กับผู้อื้่น

 


กำหนดการ

 วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 4

พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 4

เป็นพรรณไม้ที่ถูกสำรวจ และเป็นพืชถิ่นเดียวที่พบในประเทศไทย และเป็นพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก ซึ่งได้ตั้งชื่อพรรณไม้ทั้ง 3 ชนิดอันได้แก่ สิรินธรวัลลี เครือเทพรัตน์ และเทียนสิรินธร


กาหลง

กาหลง

กาหลงเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 1-3 ม. เปลือกต้นเรียบ สีน้ำตาล กิ่งอ่อนและยอดอ่อนมีขนสีขาว


นางพญาเสือโคร่ง

นางพญาเสือโคร่ง

นางพญาเสือโคร่งหรือกำลังเสือโคร่งเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เปลือกสีน้ำตาลเทามีกลิ่นหอมคล้ายการบูร


กุหลาบ

กุหลาบ

กุหลาบเป็นไม้ตัดดอกที่มีการปลูกเป็นการค้าแพร่หลายทั่วโลกมานานแล้ว ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกกุหลาบกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ตาก ฯลฯระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน