This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 20 กรกฎาคม 2564     อ่าน: 33 ครั้ง

กรกฎาคม

2


ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอกได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก มูลนิธิโครงการหลวงเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการผลิตเบญจมาศนอกฤดูกาล ในวันที่ 2 กรฎาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้เกษตรกได้รับความรู้ในการปลูกและทคนิคการดูแลเบญจมาศนอกฤดูกาลและสามารถนำความรู้ไปปรับใข้ในการปลูกและการส่งเสริมเบญจมาศในพื้นที่ของตนเองให้อย่างมีประสิทธิภาพ

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 2 กรฎาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อให้เกษตรกได้รับความรู้ในการปลูกและทคนิคการดูแลเบญจมาศนอกฤดูกาลและสามารถนำความรู้ไปปรับใข้ในการปลูกและการส่งเสริมเบญจมาศในพื้นที่ของตนเองให้อย่างมีประสิทธิภาพ

 


กำหนดการ

 วันที่ 2 กรฎาคม 2564 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
การทอผ้าชนเผ่าลาหู่เชเละหรือมูเซอดำ

การทอผ้าชนเผ่าลาหู่เชเละหรือมูเซอดำ

การทอผ้าของลาหู่เชเละหรือมูเซอดำ มีลักษณะการทอแบบคาดหลัง คล้ายชาวเขาส่วนใหญ่ในประเทศไทย แต่แตกต่างกันในลักษณะการเก็บตะกอ...


ข้าวโพดหวาน

ข้าวโพดหวาน

ข้าวโพดหวานจัดเป็นพืชที่ให้พลังงานสูงและมีปริมาณโปรตีนรองจากถั่วลันเตา ถั่วแขก และกระเทียม นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยธาตุอาหารที่สูง


เฮมพ์ หรือ กัญชง

เฮมพ์ หรือ กัญชง

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการใช้เส้นใยเฮมพ์เพื่อนำมาแปรรูปและใช้ประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายชนิด แต่เกษตรกรยังไม่สามารถผลิตเส้นใยเฮมพ์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย


กาสะลองคำ

กาสะลองคำ

กาสะลองคำมีดอกสีเหลืองทองออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกตามกิ่งและลำต้น มีขนนุ่มประปราย กลีบดอกเชื่อมเป็นรูปทรงกระบอกปลายแยกเป็น 5 แฉกระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน