This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 20 กรกฎาคม 2564     อ่าน: 130 ครั้ง

กรกฎาคม

2


ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอกได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก มูลนิธิโครงการหลวงเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการผลิตเบญจมาศนอกฤดูกาล ในวันที่ 2 กรฎาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้เกษตรกได้รับความรู้ในการปลูกและทคนิคการดูแลเบญจมาศนอกฤดูกาลและสามารถนำความรู้ไปปรับใข้ในการปลูกและการส่งเสริมเบญจมาศในพื้นที่ของตนเองให้อย่างมีประสิทธิภาพ

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 2 กรฎาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อให้เกษตรกได้รับความรู้ในการปลูกและทคนิคการดูแลเบญจมาศนอกฤดูกาลและสามารถนำความรู้ไปปรับใข้ในการปลูกและการส่งเสริมเบญจมาศในพื้นที่ของตนเองให้อย่างมีประสิทธิภาพ

 


กำหนดการ

 วันที่ 2 กรฎาคม 2564 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
กระเทียมต้น

กระเทียมต้น

กระเทียมต้นจัดอยู่ในวงศ์ Alliaceae (Amaryllidaceae) มีถิ่นกำเนิดแถบเมดิเตอเรเนียน


การเลี้ยงไก่พื้นเมือง

การเลี้ยงไก่พื้นเมือง

ไก่พื้นเมืองเป็นสัตว์ปีกชนิดหนึ่งที่เลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้เพราะ การเลี้ยงไก่พื้นเมืองใช้เงินลงทุนน้อย


สะแตติส เพอริซิอาย

สะแตติส เพอริซิอาย

สะแตติส เพอริซิอาย (Limonium spp.) เป็นไม้ตัดดอกที่มีสีสันที่สวย มีจุดเด่นเฉพาะตัว คือสามารถตัดขาย


ภูมิปัญญาการสกัดน้ำมันจากพื้ชท้องถิ่น

ภูมิปัญญาการสกัดน้ำมันจากพื้ชท้องถิ่น

ปัจจุบันภูมิปัญญาในการสกัดน้ำมันเริ่มสูญหายไป เหลือผู้เฒ่าผู้แก่ที่ทำเป็นอยู่ไม่กี่คน และบางส่วนเริ่มเปลี่ยนไปใช้เครื่องจักรสมัยใหม่ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน