This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 20 กรกฎาคม 2564     อ่าน: 163 ครั้ง

กรกฎาคม

19


ชื่อโครงการ

 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูงได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรมท้องถิ่นแบบดั้งเดิมของชนเผ่าที่มีความเสี่ยงในการสูญหายและงานหัตกรรมแบบดั่งเดิม ครั้งที่ 3 เรื่อง การถ่ายทอดภูมปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าลวดลายดั้งเดิมของชนเผ่ากะเหรี่ยง ในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้กลุ่มหัตกรรมในชุมชนเกิดความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาทักษะความสามารถด้านงานหัตกรรมของชนเผ่าของตนและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไป

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อให้กลุ่มหัตกรรมในชุมชนเกิดความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาทักษะความสามารถด้านงานหัตกรรมของชนเผ่าของตนและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไป

 


กำหนดการ

 วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2564

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
พลับ Persimmon

พลับ Persimmon

พลับเป็นพืชที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันออกไปได้มาก สามารถขึ้นได้ดีใน


แกงแค

แกงแค

แกงแคเป็นอาหารภาคเหนือที่นิยมกันมากชนิดหนึ่ง เป็นแกงรวมผักหลายชนิด มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ผักที่ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามฤดูกาล


กีวีฟรุต

กีวีฟรุต

กีวีฟรุตเป็นไม้ผลเขตหนาว อยู่ในวงค์ Actinidiaceae ถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบตอนเหนือของหุบเขาแยงซี


พีช (Peach) และเนคทารีน (Nectarine)

พีช (Peach) และเนคทารีน (Nectarine)

พีชเป็นไม้ผลเขตหนาวประเภทรับประทานผลสด จะผลิใบปลายฤดูหนาว และออกดอกสีชมพู สวยงามมากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน