This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 22 กรกฎาคม 2564     อ่าน: 158 ครั้ง

มิถุนายน

25


ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อใช้สอยในครัวเรือน และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อใช้สอยในครัวเรือน และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดการจัดกิจกรรมสนับสนุนการทีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการฟื้นฟูที่ป่า (การปลูกป่าชุมชน) ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564  ณ ป่าชุมชนบ้านห้วยตอง ในพื้นที่ศุนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อสร้างจิดสำนึกและสร้างความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเกี่ยวกับการดูแลรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความสมบูรณ์ และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ระหว่างคน ป่าไม้ และน้ำอย่างยั่งยืน

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 25 มิถุนายน 2564  ณ ป่าชุมชนบ้านห้วยตอง ในพื้นที่ศุนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อสร้างจิดสำนึกและสร้างความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเกี่ยวกับการดูแลรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความสมบูรณ์ และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ระหว่างคน ป่าไม้ และน้ำอย่างยั่งยืน

 


กำหนดการ

 วันที่ 25 มิถุนายน 2564 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
กาหลง

กาหลง

กาหลงเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 1-3 ม. เปลือกต้นเรียบ สีน้ำตาล กิ่งอ่อนและยอดอ่อนมีขนสีขาว


พลับ Persimmon

พลับ Persimmon

พลับเป็นพืชที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันออกไปได้มาก สามารถขึ้นได้ดีใน


เถาวัลย์เปรียง

เถาวัลย์เปรียง

เป็น ไม้เถาเลื้อยใบเดี่ยว ออกเรียงสลับรูปหัวใจ โคนใบปิดปลายใบแหลม เถาแห้งนำมาต้มน้ำดื่ม ช่วยขับปัสวะ


มะม่วง

มะม่วง

โครงการหลวงส่งเสริมการปลูกมะม่วงที่นำเข้ามาจากต่างประเทศที่ผ่านการวิจัยและให้ผลดี มีคุณภาพให้เกษตรกรปลูกเป็นการค้า 4 พันธุ์ คือ นวลคำ ปาล์มเมอร์ อาร์ทูอีทู เออร์วินระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน