This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 22 กรกฎาคม 2564     อ่าน: 149 ครั้ง

กรกฎาคม

4


ชื่อโครงการ

 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแบบโครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแบบโครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูงได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาพื้นที่สูงรตามแนวทางโครงการหลวงและศึกษาดูงานโครงการหลวง ในวันที่ 4-11 กรกฎาคม 2564 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้ครู ศศช. มีความรู้ ความเข้าใจด้านการทำงานตามแนวทางโครงการหลวง และสามารถนำองค์ความรู้โครงการหลวงที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 4-11 กรกฎาคม 2564 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อให้ครู ศศช. มีความรู้ ความเข้าใจด้านการทำงานตามแนวทางโครงการหลวง และสามารถนำองค์ความรู้โครงการหลวงที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม

 


กำหนดการ

 วันที่ 4-11 กรกฎาคม 2564 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
การพัฒนาชาในพื้นที่โครงการหลวง

การพัฒนาชาในพื้นที่โครงการหลวง

ชามีแหล่งกำเนิดทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนใกล้ต้นน้ำอิรวดี แล้วแพร่กระจายไปรัฐอัสสัมของอินเดีย ประเทศเมียมาร์ ตอนเหนือของไทยและไปสิ้นสุดที่ประเทศเวียตนาม


ซิมบิเดียม

ซิมบิเดียม

ซิมบีเดียมเป็นกล้วยไม้สกุลหนึ่งที่มูลนิธิโครงการหลวงได้นำมาศึกษาการปลูกเลี้ยงบนที่สูงตั้งแต่ พ.ศ.2515 เพื่อศึกษาและทดลองปลูกเลี้ยง


ฟ้าทะลายโจร

ฟ้าทะลายโจร

ฟ้าทะลายโจรเป็นพรรณไม้ล้มลุกที่มีลำต้นเป็นสี่เหลี่ยมยาวและเรียว ใบ เป็นไม้ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน มีสีเขียว


กาสะลองคำ

กาสะลองคำ

กาสะลองคำมีดอกสีเหลืองทองออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกตามกิ่งและลำต้น มีขนนุ่มประปราย กลีบดอกเชื่อมเป็นรูปทรงกระบอกปลายแยกเป็น 5 แฉกระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน