This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 29 กรกฎาคม 2564     อ่าน: 107 ครั้ง

กรกฎาคม

3


ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อใช้สอยในครัวเรือนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อใช้สอยในครัวเรือนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดการจัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชน ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2564 ณ ป่าชุมชนบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 8 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดในพื้นที่ป่าชุมชน และเพื่อส่งเสริมในชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 3 กรกฏาคม 2564 ณ ป่าชุมชนบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 8 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดในพื้นที่ป่าชุมชน และเพื่อส่งเสริมในชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้

 


กำหนดการ

 วันที่ 3 กรกฏาคม 2564 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
พลับ Persimmon

พลับ Persimmon

พลับเป็นพืชที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันออกไปได้มาก สามารถขึ้นได้ดีใน


ผักกาดหวาน

ผักกาดหวาน

ผักกาดหวาน (Cos Lettuce, Romain Lettuce) เป็นพืชล้มลุก ลำต้นเป็นกอ ลักษณะใบยาวรี ซ้อนกันเป็นช่อ ใบบางกรอบ รสชาติหวานกรอบเรียกว่า เบบี้คอส


กาหลง

กาหลง

กาหลงเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 1-3 ม. เปลือกต้นเรียบ สีน้ำตาล กิ่งอ่อนและยอดอ่อนมีขนสีขาว


นางพญาเสือโคร่ง

นางพญาเสือโคร่ง

นางพญาเสือโคร่งหรือกำลังเสือโคร่งเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เปลือกสีน้ำตาลเทามีกลิ่นหอมคล้ายการบูรระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน