This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 29 กรกฎาคม 2564     อ่าน: 130 ครั้ง

กรกฎาคม

19


ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอราบิก้า

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอราบิก้าได้กำหนดการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการลหวงแม่ปูนหลวงเรื่องการปลูกชาจีน แบบอินทรีย์ ในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2564 ณ สภานีเกษตรกลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตชาจีนอินทรีย์และนำความรู้ไปปรับใช้ในการผลิตในพื้นที่ตนเอง

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2564 ณ สภานีเกษตรกลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตชาจีนอินทรีย์และนำความรู้ไปปรับใช้ในการผลิตในพื้นที่ตนเอง

 


กำหนดการ

 วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2564

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
แกงแค

แกงแค

แกงแคเป็นอาหารภาคเหนือที่นิยมกันมากชนิดหนึ่ง เป็นแกงรวมผักหลายชนิด มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ผักที่ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามฤดูกาล


สารภี

สารภี

เป็นไม้ต้นขนาดกลาง ดอกสีขาว ออกเป็นดอกเดี่ยวหรือช่อแบบช่อกระจุกตามกิ่ง ดอกย่อย 7-9 ดอก ผลแก่สีเหลืองมีรสหวานอ่อนๆ


พลับ Persimmon

พลับ Persimmon

พลับเป็นพืชที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันออกไปได้มาก สามารถขึ้นได้ดีใน


ผักเฮือด

ผักเฮือด

ผักเฮือดเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสกุลเดียวกับไทรและมะเดื่อ ทุกส่วนของต้นมียางสีขาวระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน