This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 11 ตุลาคม 2564     อ่าน: 19 ครั้ง

ตุลาคม

6


ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยได้กำหนดการจัดกิจกรรมการตรวจรับรองแหล่งผลิตและระบบการผลิต GAP พืชอาหาร ในวันที่ 6-29 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 16 แห่ง และ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 1 แห่ง 

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชและระบบการผลิตในระบบ GAP พืชอาหารของมูลนิธิโครงการหลวง ได้แก่ พืชผัก ไม้ผล พืชไร่ ชา และกาแฟ

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 6-29 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 16 แห่ง และ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 1 แห่ง 

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชและระบบการผลิตในระบบ GAP พืชอาหารของมูลนิธิโครงการหลวง ได้แก่ พืชผัก ไม้ผล พืชไร่ ชา และกาแฟ

 


กำหนดการ

 วันที่ 6-29 ตุลาคม 2564 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
ผักคาวตอง

ผักคาวตอง

ผักคาวตองเป็นยาสมุนไพรพื้นบ้าน ใช้ในการรักษาโรคที่เกี่ยวกับผิวหนัง แมลงสัตว์กัดต่อย พอกแก้ฝี และขับปัสสาวะ


หอคำหลวง

หอคำหลวง

เป็นส่วนแสดงสำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เพื่อจัดแสดงพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 2

พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 2

ดอกทิวลิป “King Bhumibol” มีสีเหลืองนวลทั้งดอก ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์จากดอกทิวลิป Prince Claus ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากดอกทิวลิป สายพันธุ์ Judith Leyster ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ดีมากสายพันธุ์หนึ่ง


กุหลาบ

กุหลาบ

กุหลาบเป็นไม้ตัดดอกที่มีการปลูกเป็นการค้าแพร่หลายทั่วโลกมานานแล้ว ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกกุหลาบกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ตาก ฯลฯระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน