This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 18 ตุลาคม 2564     อ่าน: 42 ครั้ง

ตุลาคม

21


ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเรื่อง การจัดทำโรงเรือนปลูกผักตามแบบมาตรฐานของโครงการหลวง ในวันที่ 21-22 ตุลาคม 2564 ณ บ้านพะกะเซ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการวางแผนการผลิตผักในโรงเรือน จนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้และต่อยอดในการผลิตผัก

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 21-22 ตุลาคม 2564 ณ บ้านพะกะเซ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการวางแผนการผลิตผักในโรงเรือน จนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้และต่อยอดในการผลิตผัก

 


กำหนดการ

 วันที่ 21-22 ตุลาคม 2564 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
องุ่น

องุ่น

องุ่นเป็นไม้ผลชนิดเถาเลื้อยที่มีอายุยานานหลายปี สามารถปลูกได้ในสภาพภูมิอากาศหลายแบบ แต่องุ่นที่ปลูกในภาพที่มีอากาศหนาวเย็นจะมีคุณภาพสูงกว่า


ผักกาดฮ่องเต้เล็ก

ผักกาดฮ่องเต้เล็ก

ผักกาดฮ่องเต้เล้กจัดเป็นพืชตระกูล Brassicaceae (Crucifereae - Mustard family) มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีน ญี่ปุ่นและเอเชียกลาง...


สมุนไพรน่ารู้

สมุนไพรน่ารู้

สมุนไพร เป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมาช้านาน บางชนิดอาจพบเห็นได้ยากง่ายต่างกันไป และแต่ละชนิดก็มีสรรพคุณไม่เหมือนกันด้วย ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาโบราณที่ใช้รักษากันมาตั้งแต่สมัยปู่ ย่า ตา ยาย...


กระเทียมต้น

กระเทียมต้น

กระเทียมต้นจัดอยู่ในวงศ์ Alliaceae (Amaryllidaceae) มีถิ่นกำเนิดแถบเมดิเตอเรเนียนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน