This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 18 ตุลาคม 2564     อ่าน: 60 ครั้ง

พฤศจิกายน

17


ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา จ.เชียงราย

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา จ.เชียงราย ได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช GAP ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ 13 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย และเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด เกษตรกรมีสุขภาพที่ดีขึ้น

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ 13 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย และเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด เกษตรกรมีสุขภาพที่ดีขึ้น

 


กำหนดการ

 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
แกงแค

แกงแค

แกงแคเป็นอาหารภาคเหนือที่นิยมกันมากชนิดหนึ่ง เป็นแกงรวมผักหลายชนิด มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ผักที่ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามฤดูกาล


พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 1

พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 1

กันภัยมหิดลเป็นไม้ประจำถิ่นของไทยเพียงแห่งเดียว ซึ่งพบครั้งแรกโดยอาจารย์เกษม จันทรประสงค์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรายุพิน จันทรประสงค์ (เจิมศิริวัฒน์) ที่น้ำตกไทรโยคน้อย จังหวัดกาญจนบุรี


กระต่าย

กระต่าย

กระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กที่เลี้ยงง่าย กินอาหารไม่เลือก แพร่ขยายพันธุ์ได้เร็ว มีประสิทธิภาพในการผลิตสูง และมีวงจรในการผลิตสั้น...


สารภี

สารภี

เป็นไม้ต้นขนาดกลาง ดอกสีขาว ออกเป็นดอกเดี่ยวหรือช่อแบบช่อกระจุกตามกิ่ง ดอกย่อย 7-9 ดอก ผลแก่สีเหลืองมีรสหวานอ่อนๆระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน