This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 2 ธันวาคม 2564     อ่าน: 189 ครั้ง

ธันวาคม

15


ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอะราบิก้า

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอะราบิก้า ได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่มาตราฐานการผลิตชาอินทรีย์และการผลิตชาคุณภาพ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

  เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตชาในระบบมาตราฐานเกษตรอินทรีย์

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตชาในระบบมาตราฐานเกษตรอินทรีย์

 


กำหนดการ

 วันที่ 15 ธันวาคม 2564 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
องุ่น

องุ่น

องุ่นเป็นไม้ผลชนิดเถาเลื้อยที่มีอายุยานานหลายปี สามารถปลูกได้ในสภาพภูมิอากาศหลายแบบ แต่องุ่นที่ปลูกในภาพที่มีอากาศหนาวเย็นจะมีคุณภาพสูงกว่า


การปลูกสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80

การปลูกสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ชนิด พันธุ์ และการปลูกการดูแลรักษาสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80


องุ่น

องุ่น

องุ่นเป็นไม้ผลชนิดเถาเลื้อยที่มีอายุยานานหลายปี สามารถปลูกได้ในสภาพภูมิอากาศหลายแบบ...


การพัฒนาชาในพื้นที่โครงการหลวง

การพัฒนาชาในพื้นที่โครงการหลวง

ชามีแหล่งกำเนิดทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนใกล้ต้นน้ำอิรวดี แล้วแพร่กระจายไปรัฐอัสสัมของอินเดีย ประเทศเมียมาร์ ตอนเหนือของไทยและไปสิ้นสุดที่ประเทศเวียตนามระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน