This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 7 ธันวาคม 2564     อ่าน: 428 ครั้ง

ธันวาคม

14


ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน จ.เชียงดาว

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน จ.เชียงดาวได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง ระบบการเพาะปลูกพืชที่ดี GAP ในวันที่ 14-16 ธันวาคม 2564 ณ บ้านปางแดงใน หมู่ที่ 9 ต.เชียงดาว, บ้านผาลาย หมู่ที่16 ต.เชียงดาว และบ้านห้วยปง หมู่ที่ 5 ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน ปลูกพืชภายใต้มาตรฐานระบบ GAP อย่างมีคุณภาพ

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 14-16 ธันวาคม 2564 ณ บ้านปางแดงใน หมู่ที่ 9 ต.เชียงดาว, บ้านผาลาย หมู่ที่16 ต.เชียงดาว และบ้านห้วยปง หมู่ที่ 5 ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน ปลูกพืชภายใต้มาตรฐานระบบ GAP อย่างมีคุณภาพ

 


กำหนดการ

วันที่ 14-16 ธันวาคม 2564 ณ บ้านปางแดงใน หมู่ที่ 9 ต.เชียงดาว, บ้านผาลาย หมู่ที่16 ต.เชียงดาว และบ้านห้วยปง หมู่ที่ 5 ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 1

พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 1

กันภัยมหิดลเป็นไม้ประจำถิ่นของไทยเพียงแห่งเดียว ซึ่งพบครั้งแรกโดยอาจารย์เกษม จันทรประสงค์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรายุพิน จันทรประสงค์ (เจิมศิริวัฒน์) ที่น้ำตกไทรโยคน้อย จังหวัดกาญจนบุรี


หอคำหลวง

หอคำหลวง

เป็นส่วนแสดงสำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เพื่อจัดแสดงพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


แรดิชิโอ

แรดิชิโอ

แรดิชชิโอเป็นผักในตระกูลผักกาดหอม ลักษณะรูปทรงคล้ายกะหล่ำ


องุ่น

องุ่น

องุ่นเป็นไม้ผลชนิดเถาเลื้อยที่มีอายุยานานหลายปี สามารถปลูกได้ในสภาพภูมิอากาศหลายแบบ...ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน