This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 20 ธันวาคม 2564     อ่าน: 420 ครั้ง

ธันวาคม

20


ชื่อโครงการ

 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง ได้กำหนดการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เรื่อง การประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำกลุ่มออมทรัพย์บ้านป่าไม้ ในวันที่ 20-21 ธันวาคม 2564 ณ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อลดหนี้บ้านห้วยมะเกลี้ยง และกลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านแม่ขะต๋าน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเกิดการสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พัฒนาการรวมกลุ่มของชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ 

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 20-21 ธันวาคม 2564 ณ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อลดหนี้บ้านห้วยมะเกลี้ยง และกลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านแม่ขะต๋าน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเกิดการสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พัฒนาการรวมกลุ่มของชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ 

 


กำหนดการ

 วันที่ 20-21 ธันวาคม 2564 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
เฮลิโคเนีย

เฮลิโคเนีย

เฮลิโคเนียเป็นพืชที่ปลูกเลี้ยงง่าย ต้องการดูแลรักษาไม่มากนัก เมื่อเทียบกับไม้ดอกชนิดอื่น เป็นที่นิยมในวงการตกแต่งสวน


ผักกาดฮ่องเต้เล็ก

ผักกาดฮ่องเต้เล็ก

ผักกาดฮ่องเต้เล้กจัดเป็นพืชตระกูล Brassicaceae (Crucifereae - Mustard family) มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีน ญี่ปุ่นและเอเชียกลาง...


ผักคาวตอง

ผักคาวตอง

ผักคาวตองเป็นยาสมุนไพรพื้นบ้าน ใช้ในการรักษาโรคที่เกี่ยวกับผิวหนัง แมลงสัตว์กัดต่อย พอกแก้ฝี และขับปัสสาวะ


ไฮเดรนเยีย

ไฮเดรนเยีย

พืชสกุลไฮเดรนเยีย (Hydrengea macophylla) มีอยู่ด้วยกันประมาณ 80 ชนิด ส่วนมากจะเป็นไม้พุ่มระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน