This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 20 ธันวาคม 2564     อ่าน: 44 ครั้ง

ธันวาคม

24


ชื่อโครงการ

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง สำนักพัฒนา

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง สำนักพัฒนาได้กำหนดกการจัดนิทรรศการ การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้แนวทางโครงการหลวงของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ในเทศกาล ดี อร่อย โครงการหลวง ประจำปี 2564 ในวันที่ 24-29 ธันวาคม 2564 ณ ร้านโครงการหลวง สาขา OUTLET แม่เหียะ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ชนกาธิเบศรดำริ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อจัดแสดงผลงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้แนวทางโครงการหลวง ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของเกษตรกร และสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเกษตรกร

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 24-29 ธันวาคม 2564 ณ ร้านโครงการหลวง สาขา OUTLET แม่เหียะ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ชนกาธิเบศรดำริ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อจัดแสดงผลงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้แนวทางโครงการหลวง ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของเกษตรกร และสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเกษตรกร

 


กำหนดการ

 วันที่ 24-29 ธันวาคม 2564 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
เสาวรส

เสาวรส

เสาวรสเป็นไม้ผลเขตร้อนชนิดเถาเลื้อย สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ตามการใช้ประโยชน์ คือเสาวรสโรงงาน และเสาวรสรับประทานสด


นางพญาเสือโคร่ง

นางพญาเสือโคร่ง

นางพญาเสือโคร่งหรือกำลังเสือโคร่งเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เปลือกสีน้ำตาลเทามีกลิ่นหอมคล้ายการบูร


ซิมบิเดียม

ซิมบิเดียม

ซิมบีเดียมเป็นกล้วยไม้สกุลหนึ่งที่มูลนิธิโครงการหลวงได้นำมาศึกษาการปลูกเลี้ยงบนที่สูงตั้งแต่ พ.ศ.2515 เพื่อศึกษาและทดลองปลูกเลี้ยง


ผักกาดหอมบัตเตอร์เฮด

ผักกาดหอมบัตเตอร์เฮด

ผักกาดหอมบัตเตอร์เฮดใบมีลักษณะอ่อนนุ่มเป็นมัน เรียงซ้อนกันแน่นคล้ายดอกกุหลาบ และห่อหัวแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน