This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 20 ธันวาคม 2564     อ่าน: 237 ครั้ง

ธันวาคม

24


ชื่อโครงการ

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง สำนักพัฒนา

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง สำนักพัฒนาได้กำหนดกการจัดนิทรรศการ การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้แนวทางโครงการหลวงของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ในเทศกาล ดี อร่อย โครงการหลวง ประจำปี 2564 ในวันที่ 24-29 ธันวาคม 2564 ณ ร้านโครงการหลวง สาขา OUTLET แม่เหียะ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ชนกาธิเบศรดำริ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อจัดแสดงผลงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้แนวทางโครงการหลวง ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของเกษตรกร และสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเกษตรกร

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 24-29 ธันวาคม 2564 ณ ร้านโครงการหลวง สาขา OUTLET แม่เหียะ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ชนกาธิเบศรดำริ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อจัดแสดงผลงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้แนวทางโครงการหลวง ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของเกษตรกร และสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเกษตรกร

 


กำหนดการ

 วันที่ 24-29 ธันวาคม 2564 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
มะม่วง

มะม่วง

โครงการหลวงส่งเสริมการปลูกมะม่วงที่นำเข้ามาจากต่างประเทศที่ผ่านการวิจัยและให้ผลดี มีคุณภาพให้เกษตรกรปลูกเป็นการค้า 4 พันธุ์ คือ นวลคำ ปาล์มเมอร์ อาร์ทูอีทู เออร์วิน


การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

การปลูกไม้ 3 อย่าง คือ ไม้ผล ไม้โตเร็ว และไม้เศรษฐกิจ จะทำให้เกิดป่าไม้แบบผสมผสานและสร้างความสมดุลแก่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน


รำเพย

รำเพย

เป็นไม้ต้นขนาดเล็กสูง 2-3 เมตร ดอกสีเหลือ สีขาวหรือสีส้ม ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งมีดอกย่อย 3-4 ดอก กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายแยกเป็น 5 แฉก


สมุนไพรน่ารู้

สมุนไพรน่ารู้

สมุนไพร เป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมาช้านาน บางชนิดอาจพบเห็นได้ยากง่ายต่างกันไป และแต่ละชนิดก็มีสรรพคุณไม่เหมือนกันด้วย ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาโบราณที่ใช้รักษากันมาตั้งแต่สมัยปู่ ย่า ตา ยาย...ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน