This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 20 ธันวาคม 2564     อ่าน: 391 ครั้ง

ธันวาคม

25


ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่เฉพาะ 

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่เฉพาะ ได้กำหนดการจัดนิทรรศการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานและผลผลิตโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่เฉพาะ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2564-5 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนเบญจมะ 1 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อเผยแพร่ความสำเร็จการดำเนินงานของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และเพื่อแสดงผลผลิตจากการดำเนินงานพัฒนาอาชีพของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 25 ธันวาคม 2564-5 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนเบญจมะ 1 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อเผยแพร่ความสำเร็จการดำเนินงานของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และเพื่อแสดงผลผลิตจากการดำเนินงานพัฒนาอาชีพของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ

 


กำหนดการ

 วันที่ 25 ธันวาคม 2564-5 มกราคม 2565 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
ปทุมมาและกระเจียว

ปทุมมาและกระเจียว

ปทุมมาและกระเจียว เป็นพืชสมุนไพรที่คนไทยรู้จักกันมานาน


กุหลาบ

กุหลาบ

กุหลาบเป็นไม้ตัดดอกที่มีการปลูกเป็นการค้าแพร่หลายทั่วโลกมานานแล้ว ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกกุหลาบกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ตาก ฯลฯ


เฮมพ์ หรือ กัญชง

เฮมพ์ หรือ กัญชง

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการใช้เส้นใยเฮมพ์เพื่อนำมาแปรรูปและใช้ประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายชนิด แต่เกษตรกรยังไม่สามารถผลิตเส้นใยเฮมพ์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย


ผักเฮือด

ผักเฮือด

ผักเฮือดเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสกุลเดียวกับไทรและมะเดื่อ ทุกส่วนของต้นมียางสีขาวระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน