This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 1 กุมภาพันธ์ 2565     อ่าน: 169 ครั้ง

มกราคม

17


ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน ได้กำหนดการจัดนิทรรศการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง ในวันที่ 17 มกราคม 2565 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้โครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงให้เป็นที่รู้จักของเกษตรกรและผู้คนทั่วไป

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 17 มกราคม 2565 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้โครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงให้เป็นที่รู้จักของเกษตรกรและผู้คนทั่วไป

 


กำหนดการ

 วันที่ 17 มกราคม 2565 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
กาหลง

กาหลง

กาหลงเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 1-3 ม. เปลือกต้นเรียบ สีน้ำตาล กิ่งอ่อนและยอดอ่อนมีขนสีขาว


การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

การปลูกไม้ 3 อย่าง คือ ไม้ผล ไม้โตเร็ว และไม้เศรษฐกิจ จะทำให้เกิดป่าไม้แบบผสมผสานและสร้างความสมดุลแก่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน


ภูมิปัญญาการสกัดน้ำมันจากพื้ชท้องถิ่น

ภูมิปัญญาการสกัดน้ำมันจากพื้ชท้องถิ่น

ปัจจุบันภูมิปัญญาในการสกัดน้ำมันเริ่มสูญหายไป เหลือผู้เฒ่าผู้แก่ที่ทำเป็นอยู่ไม่กี่คน และบางส่วนเริ่มเปลี่ยนไปใช้เครื่องจักรสมัยใหม่


ซิมบิเดียม

ซิมบิเดียม

ซิมบีเดียมเป็นกล้วยไม้สกุลหนึ่งที่มูลนิธิโครงการหลวงได้นำมาศึกษาการปลูกเลี้ยงบนที่สูงตั้งแต่ พ.ศ.2515 เพื่อศึกษาและทดลองปลูกเลี้ยงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน