This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 1 กุมภาพันธ์ 2565     อ่าน: 184 ครั้ง

มกราคม

10


ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา จ.เชียงราย

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา จ.เชียงราย ได้กำหนดการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนเกษตรกร และการจัดประชุมการประเมินและคัดเลือกเกษตรกร (รายใหม่) ในวันที่ 10,17 มกราคม 2565 ณ สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา จ.เชียงราย

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อกำหนดแนวทางการผลิต การบริหารจัดการกลุ่มและการตลาดพืชผักของกลุ่มเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา และเพื่อประเมินและคัดเลือกเกษตรกรรายใหม่

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 10,17 มกราคม 2565 ณ สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา จ.เชียงราย

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อกำหนดแนวทางการผลิต การบริหารจัดการกลุ่มและการตลาดพืชผักของกลุ่มเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา และเพื่อประเมินและคัดเลือกเกษตรกรรายใหม่

 


กำหนดการ

 วันที่ 10,17 มกราคม 2565 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
การเลี้ยงไก่พื้นเมือง

การเลี้ยงไก่พื้นเมือง

ไก่พื้นเมืองเป็นสัตว์ปีกชนิดหนึ่งที่เลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้เพราะ การเลี้ยงไก่พื้นเมืองใช้เงินลงทุนน้อย


พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 7

พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 7

พรรณไม้พระนามราชสกุลมหิดล ไม้ดอกโทนสีชมพู สีสันอันงดงามและอ่อนหวาน เช่น กุหลาบพระนามสิรินธร ดอกกุหลาบสีชมพูเหลือบเหลือง ที่มีกลิ่นหอม กล้วยไม้ฟาแลนนอพซิส พรินเซสจุฬาภรณ์ ดอกกล้วยไม้สีขาวชมพูระเรื่อกรุ่นกลิ่นหอมอ่อนๆ


เฮลิโคเนีย

เฮลิโคเนีย

เฮลิโคเนียเป็นพืชที่ปลูกเลี้ยงง่าย ต้องการดูแลรักษาไม่มากนัก เมื่อเทียบกับไม้ดอกชนิดอื่น เป็นที่นิยมในวงการตกแต่งสวน


ผักคาวตอง

ผักคาวตอง

ผักคาวตองเป็นยาสมุนไพรพื้นบ้าน ใช้ในการรักษาโรคที่เกี่ยวกับผิวหนัง แมลงสัตว์กัดต่อย พอกแก้ฝี และขับปัสสาวะระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน