This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 17 กุมภาพันธ์ 2565     อ่าน: 175 ครั้ง

กุมภาพันธ์

3


ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก จ.น่าน

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก จ.น่านได้กำหนดการจัดกิจกรรมตรวจรับรองระบบการเพาะปลูกที่ดี พืชอาหารตามมาตรฐาน GAP โดยกรมวิชาการเกษตร ในวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2565 ณ พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก จ.น่าน

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการปฏิบัติงานในระบบจัดการคุณภาพ และระบบการผลิติอาหาร เพื่อให้สอดคคล้องกับมาตรฐาน GAP

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2565 ณ พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก จ.น่าน

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการปฏิบัติงานในระบบจัดการคุณภาพ และระบบการผลิติอาหาร เพื่อให้สอดคคล้องกับมาตรฐาน GAP

 


กำหนดการ

 วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2565 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
ภูมิปัญญาการสกัดน้ำมันจากพื้ชท้องถิ่น

ภูมิปัญญาการสกัดน้ำมันจากพื้ชท้องถิ่น

ปัจจุบันภูมิปัญญาในการสกัดน้ำมันเริ่มสูญหายไป เหลือผู้เฒ่าผู้แก่ที่ทำเป็นอยู่ไม่กี่คน และบางส่วนเริ่มเปลี่ยนไปใช้เครื่องจักรสมัยใหม่


มะคำดีควาย

มะคำดีควาย

บ่าซัก หรือ มะคำดีควาย เป็นไม้ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ผลแก่แก้ไข้ดับพิษร้อนภายใน


มะม่วง

มะม่วง

โครงการหลวงส่งเสริมการปลูกมะม่วงที่นำเข้ามาจากต่างประเทศที่ผ่านการวิจัยและให้ผลดี มีคุณภาพให้เกษตรกรปลูกเป็นการค้า 4 พันธุ์ คือ นวลคำ ปาล์มเมอร์ อาร์ทูอีทู เออร์วิน


ผักคาวตอง

ผักคาวตอง

ผักคาวตองเป็นยาสมุนไพรพื้นบ้าน ใช้ในการรักษาโรคที่เกี่ยวกับผิวหนัง แมลงสัตว์กัดต่อย พอกแก้ฝี และขับปัสสาวะระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน