This is an example of a HTML caption with a link.
 
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน

16

โครงการขยายผลโครงการหลวงคลองลาน กำหนดจัดกิจกรรมงานวันสาธิต เรื่อง การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ในวันที่ 16 มิ.ย. 2555 ณ บ้านอุดมทรัพย์ ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร


มิถุนายน

14

โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้าน และจัดงาน รณรงค์ปลูกป่า หญ้าแฝกและลดการใช้สารเคมี โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง จ.เชียงราย ในวันที่ 14 มิ.ย. 2555


เมษายน

18

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพื้นที่พัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง กำหนดจัดฝึกอบรม เรื่อง การปลูกไม้ผลบนพื้นที่สูง ณ ศศช. บ้านห้วยมะโหนกคี อ.ท่าสองยาง จ.ตาก


เมษายน

11

โครงการการขยายผลโครงการหลวงป่าแป๋ กำหนดจัดฝึกอบรม เรื่อง การออมทรัพย์ด้วยกระบอกไม้ไผ่ ณ สำนักงานโครงการขยายผลโครงการหลวงป่าแป๋ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่


เมษายน

10

โครงการการขยายผลโครงการหลวงป่าแป๋ กำหนดจัดฝึกอบรม เรื่อง อาชีพนอกภาคการเกษตรที่น่าสนใจ (การท่องเที่ยว) ณ ศาลาประชาคมบ้านแม่เลา ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่


เมษายน

9

โครงการการขยายผลโครงการหลวงป่าแป๋ กำหนดจัดฝึกอบรม เรื่อง การป้องกันและกำจัดศัตรูเสาวรสหวาน ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการขยายผลโครงการหลวงป่าแป๋ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่


เมษายน

5

โครงการวิจัยการเพิ่มผลผลิตพืชอาหารหลักของชุมชนภายใต้สภาวะการใช้น้ำน้อย กำหนดจัดอบรม เรื่อง การเพิ่มผลผลิตข้าวและการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบนพื้นที่สูง ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่


เมษายน

2

โครงการเตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อจัดการการท่องเที่ยว กำหนดจัดฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนามาตรฐานที่พักโฮมสเตย์ตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่


เมษายน

1

โครงการเตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อจัดการการท่องเที่ยว กำหนดจัดฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนามาตรฐานที่พักโฮมสเตย์ตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่


ทั้งหมด 3,465

แนะนำองค์ความรู้
กุหลาบ

กุหลาบ

กุหลาบเป็นไม้ตัดดอกที่มีการปลูกเป็นการค้าแพร่หลายทั่วโลกมานานแล้ว ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกกุหลาบกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ตาก ฯลฯ


แรดิชิโอ

แรดิชิโอ

แรดิชชิโอเป็นผักในตระกูลผักกาดหอม ลักษณะรูปทรงคล้ายกะหล่ำ


กะหล่ำดาว

กะหล่ำดาว

กะหล่ำดาวจัดอยู่ในวงศ์ Brassicaceae (Cruciferae) มีถิ่นกำเนิดแถบเมดิเตอร์เรเนียนและทางตะวันตกเฉียงใต้


รำเพย

รำเพย

เป็นไม้ต้นขนาดเล็กสูง 2-3 เมตร ดอกสีเหลือ สีขาวหรือสีส้ม ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งมีดอกย่อย 3-4 ดอก กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายแยกเป็น 5 แฉกระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน