This is an example of a HTML caption with a link.
 
แผนงาน 1 แผนงานวิจัยสนับสนุนการเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด

แผนงานวิจัยสนับสนุนการเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด มุ่งเน้นการวิจัยเชิง บูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของพืชและสัตว์บนพื้นที่สูงที่มีศักยภาพใน การแข่งขัน ได้แก่ กาแฟอราบิก้า องุ่น เสาวรสหวาน อาโวกาโด เบญจมาศ กุหลาบ พืชผัก ข้าว ไก่กระดูกดำ สุกร พืชไร่ และเฮมพ์ รวมไปถึงการวิจัยและพัฒนาพืช และสัตว์ชนิดใหม่เพื่อเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกร ได้แก่ ปทุมมา กระเจียว มะม่วง ไผ่ หวาย ไก่ฟ้า ไก่เบรส และผึ้ง ทั้งนี้เพื่อสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารแก่ชุมชน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีโครงการวิจัยที่ดำเนินงานภายใต้แผนงานนี้ จำนวน 19 โครงการหลัก 36 โครงการย่อย งบประมาณรวม 36,200,000 บาท


1. กาแฟอราบิก้า (1)


2. ไม้ผล (4)


3. ไม้ดอก (3)


4. พืชผัก (2)


5. การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (1)


6. พืชไร่ (1)


7. ข้าว (1)


8. เฮมพ์ (1)


9. ไผ่และหวาย (1)


10. ปศุสัตว์ (4)สรุปผลการดำเนินงานวิจัย
รายการทรัพย์สินทางปัญญาของ สวพส.
แนะนำองค์ความรู้
เบาบับ..ต้นไม้มหัศจรรย์

เบาบับ..ต้นไม้มหัศจรรย์

“ต้นเบาบับ (Baobab Tree)” ต้นไม้ชื่อแปลกไม่คุ้นหูต้นนี้หลายคนคงนึกสงสัย แต่อันที่จริงเราอาจเคยรู้จักต้นเบาบับมาแล้ว หากใครเคยดูภาพยนตร์เรื่อง The Lion King คงจะจำภาพต้นไม้ประหลาดที่ตัวละครชื่อ Rafikiได้


ไฮเดรนเยีย

ไฮเดรนเยีย

“ไฮเดรนเยีย ช่อชั้น หลากสี พื้นถิ่นไม้หนาวนี้ พรั่งพร้อม งดงามอุทยานที่ ราชพฤกษ์ ขาวม่วงชมพูล้อม อีกฟ้างามตา”


แรดิชิโอ

แรดิชิโอ

แรดิชชิโอเป็นผักในตระกูลผักกาดหอม ลักษณะรูปทรงคล้ายกะหล่ำ


รำเพย

รำเพย

เป็นไม้ต้นขนาดเล็กสูง 2-3 เมตร ดอกสีเหลือ สีขาวหรือสีส้ม ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งมีดอกย่อย 3-4 ดอก กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายแยกเป็น 5 แฉกระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน