This is an example of a HTML caption with a link.
 
หน้าหลัก > หน้าแรกงานวิจัย
บทความงานวิจัย
งานวิจัยสังคมและนโยบาย การแก้ไขปัญหาความยากจนของชาวเขา

งานวิจัยสังคมและนโยบาย การแก้ไขปัญหาความยากจนของชาวเขา

จากการดำเนินการวิจัย เรื่อง มูลเหตุความยากจนของชาวเขาและความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา ซึ่งศึกษาและวินิจฉัยมลู เหตุ และระดับความรุนแรงของปัญหาความยากจนของชาวเขา ในจังหวัดภาคเหนือ และได้ให้ข้อเสนอแนะ เชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ตามลำดับก่อนหลัง ในการฟื้นฟู รักษา และพัฒนาฐานะความเป็นอยู่ของครัวเรือนบนพื้นที่สูง ให้เป็นชุมชนอยู่ดีมีสุขและชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียด...

โพสต์: 22 มีนาคม 2556

งานวิจัยสังคมและนโยบาย การเคลื่อนย้ายสู่ชุมชนเมือง

งานวิจัยสังคมและนโยบาย การเคลื่อนย้ายสู่ชุมชนเมือง

จากการศึกษาผลกระทบ ของการเคลื่อนย้ายสู่ชุมชนเมือง ของเยาวชนชาวเขา ต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูง ในปีงบประมาณ 2551 พบว่า การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ของสังคมหรือชุมชนชาวเขา ในกระแสโลกาภิวัต มีทั้งปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยผลักดัน ใหเกิดโอกาสในการพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม

รายละเอียด...

โพสต์: 19 มีนาคม 2556

โครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง เชื้อแอคติโเอนโดไฟท์จากสมุนไพรไทยและควบคุมโรคผักในระยะกล้า

โครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง เชื้อแอคติโเอนโดไฟท์จากสมุนไพรไทยและควบคุมโรคผักในระยะกล้า

ผักเมืองหนาวเป็นผักได้รับความนิยม จากผู้บริโภคค่อนข้างสูง เนื่องด้วยรสชาติ และความกรอบอร่อย ประกอบกับกระแสความนิยมบริโภคอาหารตะวันตก ส่งผลให้มีการบริโภคผักเมืองหนาวสูงขึ้น เมื่อเทียบกับผักทั่วไป ราคาของผักเมืองหนาวจะค่อนข้างสูงกว่า

รายละเอียด...

โพสต์: 7 มีนาคม 2556

โครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพ เพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง โครงการทดสอบเชื้อเอนโดไฟติกกับถั่วลันเตา

โครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพ เพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง โครงการทดสอบเชื้อเอนโดไฟติกกับถั่วลันเตา

แอคติโนมัยซีทเป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่มีความสำคัญทางการแพทย์ และทางเภสัชกรรม เนื่องจากสามารถผลิตสารทุติยภูมิ (secondary metabolite) ได้หลายชนิด เช่น สารปฏิชีวนะที่มีความสำคัญทาง การเกษตรและอุตสาหกรรม อีกทั้ง ยังมีความสำคัญ ทางระบบนิเวศวิทยาอีกด้วย จึงมีผู้สนใจ ทำการศึกษากันอย่างกว้างขวาง

รายละเอียด...

โพสต์: 7 มีนาคม 2556

งานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสภาพป่าของชุมชนบนพื้นที่สูงสำหรับใช้ประโยชน์ด้านแหล่งอาหาร จ.เชียงใหม่

งานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสภาพป่าของชุมชนบนพื้นที่สูงสำหรับใช้ประโยชน์ด้านแหล่งอาหาร จ.เชียงใหม่

เนื่องจากชุมชนบนพื้นที่สูง เป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตที่ต้องพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งทางตรงและทางอ้อมสูง และทรัพยากรดังกล่าวก็เอื้อประโยชน์แก่ชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น เป็นเสมือนคลังอาหาร ร้านขายยา หรือแหล่งพลังงานของชุมชน เป็นต้น

รายละเอียด...

โพสต์: 20 กุมภาพันธ์ 2556

งานวิจัยการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและตลาด การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

งานวิจัยการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและตลาด การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

องค์ความร้กูระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่ใช้ในปัจจุบันของผักกาดฮ่องเต้

รายละเอียด...

โพสต์: 31 มกราคม 2556

งานวิจัยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิต ทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวง

งานวิจัยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิต ทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวง

เพื่อทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวง และประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสภาพภูมิสังคม เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เทคโนโลยี และเพื่อปัญหาที่เกิดขึ้นจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่การปฏิบัติ สำหรับนำไปสู่การพัฒนาประเด็นงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ ในการแก้ไขปัญหา ก่อนขยายผลสำเร็จนำไปใช้พัฒนาและส่งเสริมแก่ชุมชนต่อไป

รายละเอียด...

โพสต์: 31 มกราคม 2556

งานวิจัยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิต การปลูกกัญชง

งานวิจัยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิต การปลูกกัญชง

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทาน พระราชเสาวนีย์ในโอกาสที่ทรงเสด็จพระราชดำเนิน เยี่ยมราษฎรชาวเขา ในพื้นที่ภาคเหนือ ทรงมีพระราชประสงค์ให้มีการศึกษา ส่งเสริม และสนับสนุนให้ราษฎรชาวเขา ปลูกกัญชงเพื่อเป็นอาชีพ สามารถนำไปใช้ผลิตผ้าใยกัญชง สำหรับเป็นเครื่องนุ่มห่มของครอบครัวและจำหน่ายสู่ตลาดเพื่อเสริมรายได้

รายละเอียด...

โพสต์: 16 มกราคม 2556

งานวิจัยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิต ต้นแบบการผลิตพืชเมืองหนาว

งานวิจัยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิต ต้นแบบการผลิตพืชเมืองหนาว

เนื่องจากในปี 2548 พบปัญหา ผลผลิตสตรอเบอรี่ ของเกษตรกรเสียหาย จำนวนมาก เนื่องจาก มีฝนตกในช่วงฤดูหนาว ซึ่งเป็นช่วงระหว่างการเก็บเกี่ยวผลผลิต ดังนั้น การผลิตพืชเมืองหนาว ภายใต้สภาพโรงเรือน อาจเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจาก ความแปรปรวนของสภาพอากาศ

รายละเอียด...

โพสต์: 15 มกราคม 2556

งานวิจัยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิต รูปแบบโรงเรือน

งานวิจัยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิต รูปแบบโรงเรือน

แนวโน้มสถานการณ์ตลาด ผลผลิตทางการเกษตรในปัจจุบัน มีความต้องการปริมาณ และคุณภาพผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงความต้องการที่สำคัญของผู้บริโภค คือ ผลผลิตสวยงามและความปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง เกษตรกรจึงต้องพัฒนากระบวนการผลิต ให้มีคุณภาพและปลอดภัย

รายละเอียด...

โพสต์: 14 มกราคม 2556

การเร่งกระบวนการสุกของเสาวรสหวาน

การเร่งกระบวนการสุกของเสาวรสหวาน

จากการศึกษา พบว่า สารละลายเอธิฟอน ความเข้มข้น 0.6 เปอร์เซ็นต์ เหมาะสมที่สุดในการเร่งการสุกของเสาวรสหวาน โดยพบว่า เสาวรสหวานทั้งหมดที่บ่มให้สุก มีการเปลี่ยนแปลงสีผิวอย่างสม่ำเสมอทั้งผล และไม่ทำให้ผลที่สุกเกิดอาการผิวผลยุบ

รายละเอียด...

โพสต์: 21 กันยายน 2555

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบตลาดชุมชนบนพื้นที่สูง

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบตลาดชุมชนบนพื้นที่สูง

เป็นกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรที่เหมาะสม

รายละเอียด...

โพสต์: 24 สิงหาคม 2555

โครงการวิจัยการจัดการธาตุอาหารพืชและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง

โครงการวิจัยการจัดการธาตุอาหารพืชและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง

พื้นที่สูงเป็นพื้นที่ที่ดินเสื่อมความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากสภาพความลาดชันดังนั้นการปลูกพืชบนพื้นที่ลาดชันเป็นเวลานาน

รายละเอียด...

โพสต์: 24 สิงหาคม 2555

ทั้งหมด 30

สรุปผลการดำเนินงานวิจัย
รายการทรัพย์สินทางปัญญาของ สวพส.
แนะนำองค์ความรู้
กระต่าย

กระต่าย

กระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กที่เลี้ยงง่าย กินอาหารไม่เลือก แพร่ขยายพันธุ์ได้เร็ว มีประสิทธิภาพในการผลิตสูง และมีวงจรในการผลิตสั้น...


พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 4

พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 4

เป็นพรรณไม้ที่ถูกสำรวจ และเป็นพืชถิ่นเดียวที่พบในประเทศไทย และเป็นพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก ซึ่งได้ตั้งชื่อพรรณไม้ทั้ง 3 ชนิดอันได้แก่ สิรินธรวัลลี เครือเทพรัตน์ และเทียนสิรินธร


กาสะลองคำ

กาสะลองคำ

กาสะลองคำมีดอกสีเหลืองทองออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกตามกิ่งและลำต้น มีขนนุ่มประปราย กลีบดอกเชื่อมเป็นรูปทรงกระบอกปลายแยกเป็น 5 แฉก


เถาวัลย์เปรียง

เถาวัลย์เปรียง

เป็น ไม้เถาเลื้อยใบเดี่ยว ออกเรียงสลับรูปหัวใจ โคนใบปิดปลายใบแหลม เถาแห้งนำมาต้มน้ำดื่ม ช่วยขับปัสวะระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน