This is an example of a HTML caption with a link.
 
งานพัฒนาพื้นที่สูง
หัตถกรรมท้องถิ่นในพื้นที่โครงการหลวง (ตอน 2/2)

หัตถกรรมท้องถิ่นในพื้นที่โครงการหลวง (ตอน 2/2)

งานหัตถกรรมแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ หัตถกรรมโรงงานหรือหัตถ์อุตสาหกรรม เป็นการผลิตงานหัตถกรรมในโรงงานขนาดเล็กและขนาดกลาง หัตถกรรมในครอบครัว เป็นการผลิตงานหัตถกรรมภายในครอบครัว ที่ใช้แรงงานในครอบครัวเป็นหลัก

รายละเอียด...

โพสต์: 12 มีนาคม 2556

หัตถกรรมท้องถิ่นในพื้นที่โครงการหลวง (ตอน 1/2)

หัตถกรรมท้องถิ่นในพื้นที่โครงการหลวง (ตอน 1/2)

งานหัตถกรรมของชาวเขา เป็นงานประเภทหัตถกรรมที่ผลิตขึ้นจากฝีมือของชนเผ่า โดยอาศัยภูมิปัญญาการฝึกหัดการเรียนรู้และการถ่ายทอดสืบต่อกันมา โดยใช้เวลาว่างหลังจากงานเกษตร เป็นการดำรงรักษาเอกลักษณ์ของชนเผ่า การสะท้อนวิถีชีวิต ขนมธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่า และการใช้ประโยชน์ของตนเองและครัวเรือน เช่น การทอผ้า ปักผ้า จักสาน และทำเครื่องเงิน เป็นต้น

รายละเอียด...

โพสต์: 7 มีนาคม 2556

เกษตรไม่เผา .............จะ.......ทำยังไง

เกษตรไม่เผา .............จะ.......ทำยังไง

ปัญหาเรื่องหมอกควันพิษที่เกิดจากการเผาเศษพืช เป็นปัญหาที่คนที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยต้องประสบทุกปี โดยเฉพาะในช่วง ฤดูร้อนเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน

รายละเอียด...

โพสต์: 4 กุมภาพันธ์ 2556

สุกรเปียแตรง สุกรพันธุ์ดีจากประเทศเบลเยี่ยม

สุกรเปียแตรง สุกรพันธุ์ดีจากประเทศเบลเยี่ยม

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2547 รัฐบาลประเทศเบลเยี่ยมได้น้อมเกล้าฯ ถวายสุกรพันธุ์เปียแตรง จำนวน 16 ตัว (เพศผู้ 8 ตัว เพศเมีย 8 ตัว) เพื่อมอบไว้ใช้ในงานของมูลนิธิโครงการหลวง...

รายละเอียด...

โพสต์: 16 มกราคม 2556

แพะนม และนมแพะโครงการหลวง

แพะนม และนมแพะโครงการหลวง

มูลนิธิโครงการหลวง เริ่มมีการทดลอง เลี้ยงแพะพันธุ์นมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด...

โพสต์: 13 ธันวาคม 2555

ไก่ฟ้า ไก่ที่ไม่ได้อยู่เฉพาะบนฟ้า

ไก่ฟ้า ไก่ที่ไม่ได้อยู่เฉพาะบนฟ้า

เป็นที่ทราบกันดีว่า มูลนิธิโครงการหลวงนั้น มีหน้าที่รับผิดชอบ ด้านการส่งเสริม และพัฒนาความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขา ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การหาสัตว์ชนิดใหม่ๆ ซึ่งมีความเหมาะสมกับสภาพที่ มีราคาสูงและชาวไทยภูเขา

รายละเอียด...

โพสต์: 15 พฤศจิกายน 2555

โครงการหลวงกับงานพัฒนาด้านปศุสัตว์

โครงการหลวงกับงานพัฒนาด้านปศุสัตว์

การพัฒนาด้านการเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่โครงการหลวง เริ่มต้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมหมู่บ้านต่างๆ บนพื้นที่สูง และได้มีการนำสัตว์เลี้ยงพันธุ์ดี ได้แก่ กระบือ สุกร ไก่ และแกะ ไปพระราชทานให้ชาวบ้าน ในหลายหมู่บ้านด้วยกัน

รายละเอียด...

โพสต์: 12 พฤศจิกายน 2555

กระบือนมและผลิตภัณฑ์จากนมกระบือ

กระบือนมและผลิตภัณฑ์จากนมกระบือ

การเลี้ยงกระบือนมของมูลนิธิโครงการหลวง ริเริ่มโดยองค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี มีพระประสงค์อยากให้มีการผลิต มอสซาเรลล่า ชีส (Mozzarella Cheese) จากนมกระบือ (Mozzarella di Bufala) เพื่อจำหน่าย

รายละเอียด...

โพสต์: 20 ตุลาคม 2555

ไก่เบรส ไก่ไม่ธรรมดา ที่มีเนื้อยิ่งไม่ธรรมดา

ไก่เบรส ไก่ไม่ธรรมดา ที่มีเนื้อยิ่งไม่ธรรมดา

ไก่เบรส คือไก่ที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศฝรั่งเศสที่ชาวเมืองน้ำหอมภูมิใจนำเสนอ จัดเป็นไก่ชั้นสูง เลี้ยงในฟาร์มเปิด ชาวฝรั่งเศสบอกว่า ไก่เบรส สามารถกิน-ดื่มได้อย่างเสรี

รายละเอียด...

โพสต์: 15 ตุลาคม 2555

โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนปางแดง กับการแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างครบวงจร

โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนปางแดง กับการแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างครบวงจร

บ้านปางแดงใน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าปะหล่อง ที่อพยพมาจากประเทศพม่า เป็นชนเผ่าเดียวกับชาวปะหล่องบ้านนอแล พื้นที่ดอยอ่างขางในทิวเขาแดนลาว เขตอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด...

โพสต์: 9 ตุลาคม 2555

โครงการป่าชาวบ้าน

โครงการป่าชาวบ้าน

จากการดำเนินงานส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว รวมทั้งไม้ไผ่บนพื้นที่ทำกินของเกษตรกรแต่ละรายบุคคลในพื้นที่โครงการหลวง ภายใต้โครงการป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...

รายละเอียด...

โพสต์: 22 สิงหาคม 2555

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้เทคโนโลยีการปลูกผักอินทรีย์

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้เทคโนโลยีการปลูกผักอินทรีย์

มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพการผลิตผักอินทรีย์มูลนิธิโครงการหลวงให้ดียิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกผักอินทรีย์

รายละเอียด...

โพสต์: 7 สิงหาคม 2555

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้เทคโนโลยีการปลูกไม้ผล

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้เทคโนโลยีการปลูกไม้ผล

เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีไม้ผล จากผลงานวิจัย และเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปสู่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง สนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตไม้ผลบนพื้นที่สูง

รายละเอียด...

โพสต์: 7 สิงหาคม 2555

ทั้งหมด 32

แนะนำองค์ความรู้
พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 6

พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 6

ตอนนี้ขอนำเสนอความงดงามของกล้วยไม้รองเท้านารีพันธุ์ลูกผสมในพระนามสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเทิดพระเกียรติ ให้ได้รู้จัก ร่วมกันส่งเสริม และอนุรักษ์พรรณไม้งามที่ทรงคุณค่าให้อยู่คู่แผ่นดิน และเรื่องราวของพระองค์ท่านสืบต่อไป


กีวีฟรุต

กีวีฟรุต

กีวีฟรุตเป็นไม้ผลเขตหนาว อยู่ในวงค์ Actinidiaceae ถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบตอนเหนือของหุบเขาแยงซี


หน่อไม้ฝรั่ง

หน่อไม้ฝรั่ง

หน่อมไม้ฝรั่งมีคุณค่าทางอาหารสูง โดยเฉพาะ Amino succinamic หรือ asparagines นอกจากนี้ยังมีวิตามิน B C และแคโรทีนสูง สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายชนิด


มะคำดีควาย

มะคำดีควาย

บ่าซัก หรือ มะคำดีควาย เป็นไม้ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ผลแก่แก้ไข้ดับพิษร้อนภายในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน