This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 25 กรกฎาคม 2563     อ่าน: 22 ครั้ง

สิงหาคม

23


ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพรได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การปลูกมันเทศญี่ปุ่นให้มีคุณภาพ ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่หลอด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกมันเทศญี่ปุ่นให้มีคุณภาพ สามารถนำไปปรับปรุงใช้และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่หลอด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกมันเทศญี่ปุ่นให้มีคุณภาพ สามารถนำไปปรับปรุงใช้และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

 


กำหนดการ

 วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
การปลูกสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80

การปลูกสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ชนิด พันธุ์ และการปลูกการดูแลรักษาสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80


พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 3

พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 3

กุหลาบพระนาม ควีนสิริกิติ์ เป็นลูกผสมระหว่างกุหลาบพันธุ์ Konigin der Rosen และ Gloden Giant ซึ่งลูกผสมใหม่เรียกเป็นสายพันธุ์ Perr Gynt


องุ่น

องุ่น

องุ่นเป็นไม้ผลชนิดเถาเลื้อยที่มีอายุยานานหลายปี สามารถปลูกได้ในสภาพภูมิอากาศหลายแบบ...


สารภี

สารภี

เป็นไม้ต้นขนาดกลาง ดอกสีขาว ออกเป็นดอกเดี่ยวหรือช่อแบบช่อกระจุกตามกิ่ง ดอกย่อย 7-9 ดอก ผลแก่สีเหลืองมีรสหวานอ่อนๆระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน