This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 8 กันยายน 2563     อ่าน: 278 ครั้ง

กันยายน

4


ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ได้กำหนดการจัดกิจกรรมการประชุมและทำพิจารณ์จัดตั้งกลุ่ม คณะกรรมการ และกฎระเบียบ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการใช้ประโชนย์ที่ดินให้เหมาะสมยั่งยืน ในวันที่ 4 กันยายน 2563 ณ บ้านแม่หลองน้อย บ้านมูแมะ ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้ชุมชนมีความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน ร่วมวิเคราะห์ และวางแผนการใช้ประโยขน์ที่ดินมีการจัดตั้งกลุ่ม คณะกรรมการ และกำหนดกฎระเบียบและข้อบังคับในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสบตามหลักการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมอาชีพ

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 4 กันยายน 2563 ณ บ้านแม่หลองน้อย บ้านมูแมะ ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อให้ชุมชนมีความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน ร่วมวิเคราะห์ และวางแผนการใช้ประโยขน์ที่ดินมีการจัดตั้งกลุ่ม คณะกรรมการ และกำหนดกฎระเบียบและข้อบังคับในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสบตามหลักการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมอาชีพ

 


กำหนดการ

 วันที่ 4 กันยายน 2563 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 2

พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 2

ดอกทิวลิป “King Bhumibol” มีสีเหลืองนวลทั้งดอก ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์จากดอกทิวลิป Prince Claus ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากดอกทิวลิป สายพันธุ์ Judith Leyster ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ดีมากสายพันธุ์หนึ่ง


กระต่าย

กระต่าย

กระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กที่เลี้ยงง่าย กินอาหารไม่เลือก แพร่ขยายพันธุ์ได้เร็ว มีประสิทธิภาพในการผลิตสูง และมีวงจรในการผลิตสั้น...


กาหลง

กาหลง

กาหลงเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 1-3 ม. เปลือกต้นเรียบ สีน้ำตาล กิ่งอ่อนและยอดอ่อนมีขนสีขาว


รำเพย

รำเพย

เป็นไม้ต้นขนาดเล็กสูง 2-3 เมตร ดอกสีเหลือ สีขาวหรือสีส้ม ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งมีดอกย่อย 3-4 ดอก กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายแยกเป็น 5 แฉกระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน