This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 8 กันยายน 2563     อ่าน: 20 ครั้ง

กันยายน

4


ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ได้กำหนดการจัดกิจกรรมการประชุมและทำพิจารณ์จัดตั้งกลุ่ม คณะกรรมการ และกฎระเบียบ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการใช้ประโชนย์ที่ดินให้เหมาะสมยั่งยืน ในวันที่ 4 กันยายน 2563 ณ บ้านแม่หลองน้อย บ้านมูแมะ ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้ชุมชนมีความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน ร่วมวิเคราะห์ และวางแผนการใช้ประโยขน์ที่ดินมีการจัดตั้งกลุ่ม คณะกรรมการ และกำหนดกฎระเบียบและข้อบังคับในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสบตามหลักการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมอาชีพ

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 4 กันยายน 2563 ณ บ้านแม่หลองน้อย บ้านมูแมะ ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อให้ชุมชนมีความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน ร่วมวิเคราะห์ และวางแผนการใช้ประโยขน์ที่ดินมีการจัดตั้งกลุ่ม คณะกรรมการ และกำหนดกฎระเบียบและข้อบังคับในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสบตามหลักการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมอาชีพ

 


กำหนดการ

 วันที่ 4 กันยายน 2563 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
ราสพ์เบอรี่ (Raspberry)

ราสพ์เบอรี่ (Raspberry)

ราสพ์เบอรี่เป็นไม้ผลเขตหนาวขนาดเล็กที่มีอายุหลายปีโดยจะมีต้นใหม่งอกจากรากที่อยู่ใต้ดินขึ้นมาทดแทนต้นเดิมที่ให้ผลผลิตแล้วทุกปี


กาหลง

กาหลง

กาหลงเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 1-3 ม. เปลือกต้นเรียบ สีน้ำตาล กิ่งอ่อนและยอดอ่อนมีขนสีขาว


พลับ Persimmon

พลับ Persimmon

พลับเป็นพืชที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันออกไปได้มาก สามารถขึ้นได้ดีใน


บอระเพ็ด

บอระเพ็ด

เครือฝานเป็นแว่นรับประทานกับน้ำผึ้งแก้ไข้ หรือดองในน้ำผึ้งรับประทานบำรุงกำลัง ใช้เข้ายาร่วมกับเพชรสังฆาต เป็นยารักษาอาการปวดกระดูก หรือทุบแล้วแช่น้ำผสมน้ำผึ้งดื่มแก้หวัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน