This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 8 กันยายน 2563     อ่าน: 63 ครั้ง

กันยายน

4


ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ได้กำหนดการจัดกิจกรรมการประชุมและทำพิจารณ์จัดตั้งกลุ่ม คณะกรรมการ และกฎระเบียบ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการใช้ประโชนย์ที่ดินให้เหมาะสมยั่งยืน ในวันที่ 4 กันยายน 2563 ณ บ้านแม่หลองน้อย บ้านมูแมะ ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้ชุมชนมีความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน ร่วมวิเคราะห์ และวางแผนการใช้ประโยขน์ที่ดินมีการจัดตั้งกลุ่ม คณะกรรมการ และกำหนดกฎระเบียบและข้อบังคับในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสบตามหลักการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมอาชีพ

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 4 กันยายน 2563 ณ บ้านแม่หลองน้อย บ้านมูแมะ ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อให้ชุมชนมีความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน ร่วมวิเคราะห์ และวางแผนการใช้ประโยขน์ที่ดินมีการจัดตั้งกลุ่ม คณะกรรมการ และกำหนดกฎระเบียบและข้อบังคับในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสบตามหลักการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมอาชีพ

 


กำหนดการ

 วันที่ 4 กันยายน 2563 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
การเลี้ยงหมูหลุม

การเลี้ยงหมูหลุม

เกษตรกรบนพื้นที่สูงส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงสุกรไว้เพื่อใช้ประโยชน์ทั้งเพื่อเป็นแหล่งโปรตีน และใช้ร่วมในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ


พลับ Persimmon

พลับ Persimmon

พลับเป็นพืชที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันออกไปได้มาก สามารถขึ้นได้ดีใน


ภูมิปัญญาการสกัดน้ำมันจากพื้ชท้องถิ่น

ภูมิปัญญาการสกัดน้ำมันจากพื้ชท้องถิ่น

ปัจจุบันภูมิปัญญาในการสกัดน้ำมันเริ่มสูญหายไป เหลือผู้เฒ่าผู้แก่ที่ทำเป็นอยู่ไม่กี่คน และบางส่วนเริ่มเปลี่ยนไปใช้เครื่องจักรสมัยใหม่


ซิมบิเดียม

ซิมบิเดียม

ซิมบีเดียมเป็นกล้วยไม้สกุลหนึ่งที่มูลนิธิโครงการหลวงได้นำมาศึกษาการปลูกเลี้ยงบนที่สูงตั้งแต่ พ.ศ.2515 เพื่อศึกษาและทดลองปลูกเลี้ยงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน