This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 5 พฤศจิกายน 2563     อ่าน: 153 ครั้ง

ธันวาคม

2


ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนและรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนและรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนได้กำหนดการจัดกิจกรรมสรุปบทเรียน และจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปรับระบบการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการเกษตร คร้้งที่ 3 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

 


วัตถุประสงค์

  เพื่อให้เจ้าหน้าที่และเกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน นำเสนอปัญหา อุปสรรคการดำเนินกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมาและเพื่อให้เจ้าหน้าที่และเกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรอื่น ๆ ที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงาน

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อให้เจ้าหน้าที่และเกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน นำเสนอปัญหา อุปสรรคการดำเนินกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมาและเพื่อให้เจ้าหน้าที่และเกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรอื่น ๆ ที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงาน

 


กำหนดการ

 วันที่ 2 ธันวาคม 2563

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 6

พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 6

ตอนนี้ขอนำเสนอความงดงามของกล้วยไม้รองเท้านารีพันธุ์ลูกผสมในพระนามสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเทิดพระเกียรติ ให้ได้รู้จัก ร่วมกันส่งเสริม และอนุรักษ์พรรณไม้งามที่ทรงคุณค่าให้อยู่คู่แผ่นดิน และเรื่องราวของพระองค์ท่านสืบต่อไป


ไฮเดรนเยีย

ไฮเดรนเยีย

พืชสกุลไฮเดรนเยีย (Hydrengea macophylla) มีอยู่ด้วยกันประมาณ 80 ชนิด ส่วนมากจะเป็นไม้พุ่ม


ซิมบิเดียม

ซิมบิเดียม

ซิมบีเดียมเป็นกล้วยไม้สกุลหนึ่งที่มูลนิธิโครงการหลวงได้นำมาศึกษาการปลูกเลี้ยงบนที่สูงตั้งแต่ พ.ศ.2515 เพื่อศึกษาและทดลองปลูกเลี้ยง


มะม่วง

มะม่วง

โครงการหลวงส่งเสริมการปลูกมะม่วงที่นำเข้ามาจากต่างประเทศที่ผ่านการวิจัยและให้ผลดี มีคุณภาพให้เกษตรกรปลูกเป็นการค้า 4 พันธุ์ คือ นวลคำ ปาล์มเมอร์ อาร์ทูอีทู เออร์วินระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน