This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 20 กรกฎาคม 2564     อ่าน: 136 ครั้ง

กรกฎาคม

1


ชื่อโครงการ

 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูงได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรมท้องถิ่นแบบดั้งเดิมของชนเผ่าที่มีความเสี่ยงในการสูญหายและงานหัตกรรมแบบดั่งเดิม ครั้งที่ 2 เรื่อง การถ่ายทอดภูมปัญญาท้องถิ่นด้านการปักลวดลายดั้งเดิมของชนเผ่าเมี่ยน ในวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง อ.แวียงแกน จ.เชียงราย

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้กลุ่มหัตกรรมในชุมชนเกิดความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาทักษะความสามารถด้านงานหัตกรรมของชนเผ่าของตนและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไป

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง อ.แวียงแกน จ.เชียงราย

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อให้กลุ่มหัตกรรมในชุมชนเกิดความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาทักษะความสามารถด้านงานหัตกรรมของชนเผ่าของตนและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไป

 


กำหนดการ

 วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2564 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
ไฮเดรนเยีย

ไฮเดรนเยีย

พืชสกุลไฮเดรนเยีย (Hydrengea macophylla) มีอยู่ด้วยกันประมาณ 80 ชนิด ส่วนมากจะเป็นไม้พุ่ม


เสาวรส

เสาวรส

เสาวรสเป็นไม้ผลเขตร้อนชนิดเถาเลื้อย สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ตามการใช้ประโยชน์ คือเสาวรสโรงงาน และเสาวรสรับประทานสด


รำเพย

รำเพย

เป็นไม้ต้นขนาดเล็กสูง 2-3 เมตร ดอกสีเหลือ สีขาวหรือสีส้ม ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งมีดอกย่อย 3-4 ดอก กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายแยกเป็น 5 แฉก


การเลี้ยงหมูหลุม

การเลี้ยงหมูหลุม

เกษตรกรบนพื้นที่สูงส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงสุกรไว้เพื่อใช้ประโยชน์ทั้งเพื่อเป็นแหล่งโปรตีน และใช้ร่วมในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน