This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 29 กรกฎาคม 2564     อ่าน: 138 ครั้ง

มิถุนายน

23


ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (ส่วนกลาง) 

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (ส่วนกลาง) ได้กำหนดการจัดกิจกรรมการตรวจรับรองระบบการเพาะปลูกและแหล่งผลิตพืชอาหารตามาตรฐาน GAP ในวันที่ 23-28 มิถุนายน 2564  ณ พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี  จ.เชียงราย

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อปรับและพัฒนาแผนการปฏิบัติงานในระบบจัดการคุณภาพและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจัดการคุณภาพ

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 23-28 มิถุนายน 2564  ณ พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี  จ.เชียงราย

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อปรับและพัฒนาแผนการปฏิบัติงานในระบบจัดการคุณภาพและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจัดการคุณภาพ

 


กำหนดการ

 วันที่ 23-28 มิถุนายน 2564 

 




กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 1

พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 1

กันภัยมหิดลเป็นไม้ประจำถิ่นของไทยเพียงแห่งเดียว ซึ่งพบครั้งแรกโดยอาจารย์เกษม จันทรประสงค์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรายุพิน จันทรประสงค์ (เจิมศิริวัฒน์) ที่น้ำตกไทรโยคน้อย จังหวัดกาญจนบุรี


สารภี

สารภี

เป็นไม้ต้นขนาดกลาง ดอกสีขาว ออกเป็นดอกเดี่ยวหรือช่อแบบช่อกระจุกตามกิ่ง ดอกย่อย 7-9 ดอก ผลแก่สีเหลืองมีรสหวานอ่อนๆ


ผักกาดหวาน

ผักกาดหวาน

ผักกาดหวาน (Cos Lettuce, Romain Lettuce) เป็นพืชล้มลุก ลำต้นเป็นกอ ลักษณะใบยาวรี ซ้อนกันเป็นช่อ ใบบางกรอบ รสชาติหวานกรอบเรียกว่า เบบี้คอส


ผักกาดฮ่องเต้เล็ก

ผักกาดฮ่องเต้เล็ก

ผักกาดฮ่องเต้เล้กจัดเป็นพืชตระกูล Brassicaceae (Crucifereae - Mustard family) มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีน ญี่ปุ่นและเอเชียกลาง...



ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน