This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 7 ธันวาคม 2564     อ่าน: 147 ครั้ง

ธันวาคม

10


ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอกได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ไม้ดอก มูลนิธิโครงการหลวงเรื่อง การปลูก การดูแลกุหลาบและหน้าวัวกระถาง ในวันที่ 10-11 ธันวาคม 2564 ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทักษะ ต่อยอดความรู้ในการปลูก การดูแล การจัดการโรคและแมลงในกุหลาบ และสามารถนำความรู้ไปใช้และสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตัวเองได้

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 10-11 ธันวาคม 2564 ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทักษะ ต่อยอดความรู้ในการปลูก การดูแล การจัดการโรคและแมลงในกุหลาบ และสามารถนำความรู้ไปใช้และสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตัวเองได้

 


กำหนดการ

 วันที่ 10-11 ธันวาคม 2564 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
การปลูกสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80

การปลูกสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ชนิด พันธุ์ และการปลูกการดูแลรักษาสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80


การทอผ้าชนเผ่าลาหู่เชเละหรือมูเซอดำ

การทอผ้าชนเผ่าลาหู่เชเละหรือมูเซอดำ

การทอผ้าของลาหู่เชเละหรือมูเซอดำ มีลักษณะการทอแบบคาดหลัง คล้ายชาวเขาส่วนใหญ่ในประเทศไทย แต่แตกต่างกันในลักษณะการเก็บตะกอ...


กาแฟอราบิก้า

กาแฟอราบิก้า

กาแฟอราบิก้า (Coffea arabica L.) เป็นพืชเครื่องดื่มที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของโลกชนิดหนึ่ง


องุ่น

องุ่น

องุ่นเป็นไม้ผลชนิดเถาเลื้อยที่มีอายุยานานหลายปี สามารถปลูกได้ในสภาพภูมิอากาศหลายแบบ...ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน