This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 20 ธันวาคม 2564     อ่าน: 116 ครั้ง

ธันวาคม

10


ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง ระบบการเพาะปลูกพืชที่ดี (GAP) ในวันที่ 10-11 ธันวาคม 2564 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ, บ้านปางกึ๊ด หมู่ที่่ 16 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ ปลูกพืชภายใต้มาตรฐานระบบ GAP อย่างมีคุณภาพ

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 10-11 ธันวาคม 2564 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ, บ้านปางกึ๊ด หมู่ที่่ 16 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ ปลูกพืชภายใต้มาตรฐานระบบ GAP อย่างมีคุณภาพ

 


กำหนดการ

 วันที่ 10-11 ธันวาคม 2564 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ, บ้านปางกึ๊ด หมู่ที่่ 16 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
แรดิชิโอ

แรดิชิโอ

แรดิชชิโอเป็นผักในตระกูลผักกาดหอม ลักษณะรูปทรงคล้ายกะหล่ำ


กระต่าย

กระต่าย

กระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กที่เลี้ยงง่าย กินอาหารไม่เลือก แพร่ขยายพันธุ์ได้เร็ว มีประสิทธิภาพในการผลิตสูง และมีวงจรในการผลิตสั้น...


องุ่น

องุ่น

องุ่นเป็นไม้ผลชนิดเถาเลื้อยที่มีอายุยานานหลายปี สามารถปลูกได้ในสภาพภูมิอากาศหลายแบบ...


ผักกาดหวาน

ผักกาดหวาน

ผักกาดหวาน (Cos Lettuce, Romain Lettuce) เป็นพืชล้มลุก ลำต้นเป็นกอ ลักษณะใบยาวรี ซ้อนกันเป็นช่อ ใบบางกรอบ รสชาติหวานกรอบเรียกว่า เบบี้คอสระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน