This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 20 ธันวาคม 2564     อ่าน: 124 ครั้ง

ธันวาคม

8


ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืชไร่บนพื้นที่สูง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืชไร่บนพื้นที่สูงได้กำหนดการ จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การดูแลรักษาและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวถั่วแดงหลวง ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการแมลงศัตรูพืช โรคพืช และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวถั่วแดงหลวง

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการแมลงศัตรูพืช โรคพืช และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวถั่วแดงหลวง

 


กำหนดการ

 วันที่ 8 ธันวาคม 2564 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
กระเทียมต้น

กระเทียมต้น

กระเทียมต้นจัดอยู่ในวงศ์ Alliaceae (Amaryllidaceae) มีถิ่นกำเนิดแถบเมดิเตอเรเนียน


ข้าวโพดหวาน

ข้าวโพดหวาน

ข้าวโพดหวานจัดเป็นพืชที่ให้พลังงานสูงและมีปริมาณโปรตีนรองจากถั่วลันเตา ถั่วแขก และกระเทียม นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยธาตุอาหารที่สูง


สารภี

สารภี

เป็นไม้ต้นขนาดกลาง ดอกสีขาว ออกเป็นดอกเดี่ยวหรือช่อแบบช่อกระจุกตามกิ่ง ดอกย่อย 7-9 ดอก ผลแก่สีเหลืองมีรสหวานอ่อนๆ


แรดิชิโอ

แรดิชิโอ

แรดิชชิโอเป็นผักในตระกูลผักกาดหอม ลักษณะรูปทรงคล้ายกะหล่ำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน