This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 22 ธันวาคม 2564     อ่าน: 164 ครั้ง

ธันวาคม

22


ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน จ.กำแพงเพชร

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน จ.กำแพงเพชรได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย ระบบการเพาะปลูกที่ดี  พืชอาหาร และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564  ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน จ.กำแพงเพชร

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อฝึกอบรมและ ทบทวนหลักการของระบบการเพาะปลูกที่ดีแก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกเดิม และเกษตรกรผู้สมัครใหม่ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการรักษาและพัฒนามาตรฐานการปลูกพืชอาหารของตนเองได้

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 22 ธันวาคม 2564  ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน จ.กำแพงเพชร

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อฝึกอบรมและ ทบทวนหลักการของระบบการเพาะปลูกที่ดีแก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกเดิม และเกษตรกรผู้สมัครใหม่ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการรักษาและพัฒนามาตรฐานการปลูกพืชอาหารของตนเองได้

 


กำหนดการ

 วันที่ 22 ธันวาคม 2564 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 5

พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 5

พรรณไม้งามที่มีชื่อเกี่ยวข้องกับพระนามาภิไธย ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีหลายชนิด ในโอกาสนี้จะได้นำเสนออีก 3 ชนิด ได้แก่ โมกราชินี มหาพรหมราชินี และบัว ควีนสิริกิติ์


สะแตติส เพอริซิอาย

สะแตติส เพอริซิอาย

สะแตติส เพอริซิอาย (Limonium spp.) เป็นไม้ตัดดอกที่มีสีสันที่สวย มีจุดเด่นเฉพาะตัว คือสามารถตัดขาย


กาหลง

กาหลง

กาหลงเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 1-3 ม. เปลือกต้นเรียบ สีน้ำตาล กิ่งอ่อนและยอดอ่อนมีขนสีขาว


กะหล่ำดาว

กะหล่ำดาว

กะหล่ำดาวจัดอยู่ในวงศ์ Brassicaceae (Cruciferae) มีถิ่นกำเนิดแถบเมดิเตอร์เรเนียนและทางตะวันตกเฉียงใต้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน