This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 22 ธันวาคม 2564     อ่าน: 203 ครั้ง

ธันวาคม

22


ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน จ.กำแพงเพชร

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน จ.กำแพงเพชรได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย ระบบการเพาะปลูกที่ดี  พืชอาหาร และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564  ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน จ.กำแพงเพชร

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อฝึกอบรมและ ทบทวนหลักการของระบบการเพาะปลูกที่ดีแก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกเดิม และเกษตรกรผู้สมัครใหม่ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการรักษาและพัฒนามาตรฐานการปลูกพืชอาหารของตนเองได้

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 22 ธันวาคม 2564  ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน จ.กำแพงเพชร

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อฝึกอบรมและ ทบทวนหลักการของระบบการเพาะปลูกที่ดีแก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกเดิม และเกษตรกรผู้สมัครใหม่ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการรักษาและพัฒนามาตรฐานการปลูกพืชอาหารของตนเองได้

 


กำหนดการ

 วันที่ 22 ธันวาคม 2564 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 2

พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 2

ดอกทิวลิป “King Bhumibol” มีสีเหลืองนวลทั้งดอก ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์จากดอกทิวลิป Prince Claus ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากดอกทิวลิป สายพันธุ์ Judith Leyster ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ดีมากสายพันธุ์หนึ่ง


การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

การปลูกไม้ 3 อย่าง คือ ไม้ผล ไม้โตเร็ว และไม้เศรษฐกิจ จะทำให้เกิดป่าไม้แบบผสมผสานและสร้างความสมดุลแก่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน


ผักคาวตอง

ผักคาวตอง

ผักคาวตองเป็นยาสมุนไพรพื้นบ้าน ใช้ในการรักษาโรคที่เกี่ยวกับผิวหนัง แมลงสัตว์กัดต่อย พอกแก้ฝี และขับปัสสาวะ


มะคำดีควาย

มะคำดีควาย

บ่าซัก หรือ มะคำดีควาย เป็นไม้ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ผลแก่แก้ไข้ดับพิษร้อนภายในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน