This is an example of a HTML caption with a link.
 
แผนงาน 1 แผนงานวิจัยสนับสนุนการเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด

           มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตพืชและสัตว์บนพื้นที่สูง เพื่อให้เกษตรกรมี ความมั่นคงด้านอาหารและรายได้ โดยแบ่งเป็นกลุ่มพืชและสัตว์ที่มีศักยภาพ อาทิ กาแฟ เฮมพ์ ข้าว พืชผัก ไม้ผล ไม้ดอก ไก่กระดูกดำ เป็นต้น และกลุ่มพืชทางเลือกอื่น เช่น ปทุมมา มะม่วง และหวาย ควบคู่ไปกับ การวิจัยด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการตลาด ซึ่งมีการดำเนินงานวิจัยทั้งในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย 15 โครงการหลัก ดังนี้

กาแฟอราบิก้า (1)


ไม้ผล (4)


ไม้ดอก (3)


พืชผัก (2)


การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (1)


ข้าว (1)


เฮมพ์ (1)


หวาย (1)


ปศุสัตว์ (1)สรุปผลการดำเนินงานวิจัย
รายการทรัพย์สินทางปัญญาของ สวพส.
แนะนำองค์ความรู้
การเลี้ยงหมูหลุม

การเลี้ยงหมูหลุม

เกษตรกรบนพื้นที่สูงส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงสุกรไว้เพื่อใช้ประโยชน์ทั้งเพื่อเป็นแหล่งโปรตีน และใช้ร่วมในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ


หางแมว

หางแมว

หางแมว หางกระรอก เขียวพระสุจริต เป็นไม้พุ่มใบเดี่ยว ดอกสีขาวหรือม่วงอ่อน


หอคำหลวง

หอคำหลวง

เป็นส่วนแสดงสำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เพื่อจัดแสดงพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


กาหลง

กาหลง

กาหลงเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 1-3 ม. เปลือกต้นเรียบ สีน้ำตาล กิ่งอ่อนและยอดอ่อนมีขนสีขาวระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน