This is an example of a HTML caption with a link.
 
แผนงาน 2 แผนงานวิจัยด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมิติด้านสังคม

           เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการร่วมกับชุมชนเพื่อศึกษารวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น และการวิจัยเพื่อฟื้นฟูแหล่งอาหารของชุมชนตามแนวพระราชดำริธนาคารอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่น บนพื้นที่สูง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารของครัวเรือนและเศรษฐกิจในระดับชุมชน ตลอดจนการพัฒนา ต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนท้องถิ่น
           นอกจากนี้ยังมีการดำเนินงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และการนำองค์ความรู้ไปปรับใช้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังมีการดำเนินงานวิจัยด้านสังคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถบริหารจัดการตนเองได้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย 12 โครงการหลัก ดังนี้

โครงการวิจัยเชิงพื้นที่ (7)


โครงการวิจัยรายประเด็น (5)สรุปผลการดำเนินงานวิจัย
รายการทรัพย์สินทางปัญญาของ สวพส.
แนะนำองค์ความรู้
พลับ Persimmon

พลับ Persimmon

พลับเป็นพืชที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันออกไปได้มาก สามารถขึ้นได้ดีใน


ไฮเดรนเยีย

ไฮเดรนเยีย

“ไฮเดรนเยีย ช่อชั้น หลากสี พื้นถิ่นไม้หนาวนี้ พรั่งพร้อม งดงามอุทยานที่ ราชพฤกษ์ ขาวม่วงชมพูล้อม อีกฟ้างามตา”


คาร์เนชั่น

คาร์เนชั่น

คาร์เนชั่น เป็นพืชยืนต้นที่มีชีวิตยาวหนานหลายฤดู กิ่งก้านยาว ดอกมีกลีบยาว กลีบดอกเรียงซ้อนกันแน่น


รำเพย

รำเพย

เป็นไม้ต้นขนาดเล็กสูง 2-3 เมตร ดอกสีเหลือ สีขาวหรือสีส้ม ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งมีดอกย่อย 3-4 ดอก กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายแยกเป็น 5 แฉกระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน