This is an example of a HTML caption with a link.
 
แผนงาน 2 แผนงานวิจัยด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมิติด้านสังคม

           เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการร่วมกับชุมชนเพื่อศึกษารวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น และการวิจัยเพื่อฟื้นฟูแหล่งอาหารของชุมชนตามแนวพระราชดำริธนาคารอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่น บนพื้นที่สูง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารของครัวเรือนและเศรษฐกิจในระดับชุมชน ตลอดจนการพัฒนา ต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนท้องถิ่น
           นอกจากนี้ยังมีการดำเนินงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และการนำองค์ความรู้ไปปรับใช้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังมีการดำเนินงานวิจัยด้านสังคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถบริหารจัดการตนเองได้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย 12 โครงการหลัก ดังนี้

โครงการวิจัยเชิงพื้นที่ (7)


โครงการวิจัยรายประเด็น (5)สรุปผลการดำเนินงานวิจัย
รายการทรัพย์สินทางปัญญาของ สวพส.
แนะนำองค์ความรู้
ซิมบิเดียม

ซิมบิเดียม

ซิมบีเดียมเป็นกล้วยไม้สกุลหนึ่งที่มูลนิธิโครงการหลวงได้นำมาศึกษาการปลูกเลี้ยงบนที่สูงตั้งแต่ พ.ศ.2515 เพื่อศึกษาและทดลองปลูกเลี้ยง


มะคำดีควาย

มะคำดีควาย

บ่าซัก หรือ มะคำดีควาย เป็นไม้ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ผลแก่แก้ไข้ดับพิษร้อนภายใน


แกงแค

แกงแค

แกงแคเป็นอาหารภาคเหนือที่นิยมกันมากชนิดหนึ่ง เป็นแกงรวมผักหลายชนิด มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ผักที่ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามฤดูกาล


พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 2

พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 2

ดอกทิวลิป “King Bhumibol” มีสีเหลืองนวลทั้งดอก ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์จากดอกทิวลิป Prince Claus ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากดอกทิวลิป สายพันธุ์ Judith Leyster ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ดีมากสายพันธุ์หนึ่งระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน